رفتن به مطلب

کاربران گرامی تاپیک استخدام و همکاری با سایت  رو مطالعه کنید و در صورت علاقه می توانید برای خودتون درآمد کسب کنید و پول در بیارید.

جستجو در
  • تنظیمات بیشتر ...
نمایش نتایجی که شامل ...
جستجو در ...
خوش آمدید مهمان!

برای دسترسی کامل به امکانات انجمن ثبت نام نمایید، زمانی که ثبت نام نمایید و وارد حساب کاربری خود شوید قادر خواهید بود موضوع جدید ایجاد نمایید، به موضوعات سایر اعضا پاسخ دهید، امتیاز کسب نمایید، به سایر اعضا پیام خصوصی ارسال نمایید و امکانات بی شمار دیگر ....

چرا منتظر هستید؟ هم اکنون ثبت نام نمایید.

سهند 18

دانلود رمان فصل باد بادک ها نودهشتیا

امتیاز دادن به این موضوع:

پست های پیشنهاد شده

دانلود رمان فصل باد بادک ها نودهشتیا

دانلود رمان فصل باد بادک ها نودهشتیا

دانلود رمان فصل باد بادک ها نودهشتیا

دانلود رمان فصل باد بادک ها نودهشتیا

ډٚٲًڃ ٕبهشه ٙيڇ ي ځٶشڈ :ثٍِٿ ډیٚی ډی هَی. ؿی ٍي ٽٍ ىٍٕز ډی ٽىىي یب ََ ثـٍ َب « یٍ سپٍ ىٕش٘ ىاىڇ ي اىاډٍ ىاىڇ :ډبىٍثٍِځڈ ډی ځٶز » وٺبٙی ډی ٽٚىي، ثٍِٿ ٽٍ ٙيوي ثٍ ىٕز ډیبٍن ؿی ثیٚشَ ٕٮی ډی ٽَىڇ اُڇ ىيٍسَ ََ . سپٍ ٍي ٍيی ُډیه دَر ٽَى ي ځًٍٙ ی ډًٽز ٍي ځَٵز ډی ٙي .ثیَين ٍٵشڈ ي اُ ٥جٺٍ ی ثبلا ٽٍ ډوًٞٛ ٽلآ َبی ځَيَی ثًى، ؿىي سب ثـٍ َمٖه ثیَين ٽٚیيڇ ي دبییه ايډيیڈ .ډٮمًلاً ثـٍ َب ثب َڈ ثُشَ اٍسجب٣ ثَٹَاٍ ډی ٽىىي يڅی ؿًن ډؼیي . ػياٗ ٽَىٌ ثًىوي .اډب ایه ػيایی اُ َمٍ ؿیِی ٍي كڄ ومی ٽَى ، ثٺیٍ ٍي اًیز ډی ٽَى ىٹیٺٍ10 ؿٚمی ډَاٹت ثًىڇ .اډب ثٍ 4 ثـٍ َب ډٚٲًڃ ٕبهشه ٙپڄ َبی ثی ډٮىی ثًىوي ي ډه وپٚیي ٽٍ ډؼیي آىڇ آَىی یپی اُ دََٖب ٍي هَاة ٽَى ي ثب٭ض ٙي يٕ٤ ٽبًٍٙن ىهبڅز ٽىڈ . – ډؼیي ػبن !ثجیه ىيٕشز ٍي وبٍاكز ٽَىی. ډًَبی دَٖثـٍ ٍي ٽٍ ُیَ څت ثٍ ډؼیي ٵل٘ ډی ىاى، وبُ ٽَىڇ ي ځٶشڈ :٭یجیی وياٌٍ .ىيثبٌٍ ثب َڈ ډی ٕبُیڈ .ډؼیي َڈ ٽمټ ډی ٽىٍ .ډڂٍ وٍ ډؼیي؟ ىي ىٕز ډًَبٗ ٍي ٽٚیي .ىهشَی ٽٍ آيٍىٌ ثًىڇ ػیٰ ػیٰ ډی ََ ثٍ ٥َٳ دَٖ َؼًڇ ثَى ي ثب ٽَى ي ډه ىٕز َبی ډؼیي ٍي ډلپڈ ځَٵشٍ ثًىڇ ٽٍ وشًوٍ ډًَب ٍي ثپٍٚ يڅی يڃ ومی ٽَى .یٍ ځبُ إبٕی َڈ اُ ٕب٭يڇ ځَٵز ٽٍ ثٍ ُيٍ ػچًی ىاى ُىوڈ ٍي ځَٵشڈ .ثبلاهٌَ ػيا ٙيوي ي ثب ٽمټ یٍ هبوڈ ىیڂٍ آٍيډًٚن ٽَىیڈ .اُ ایه اسٶبٷ َب ٍيُی ؿىي ثبٍ ډی اٵشبى ي ثَای َمٍ ٭بىی ٙيٌ ثًى ثٍ وبؿبٍ ثـٍ َب ٍي ثٍ ٽلإًٚن ثَځَىيويڇ ي ثٺیٍ ی ٍيُ ٍي ثٍ يٍُٗ ي ثبُی سًی كیب٣ ثب ثـٍ َبی ثٍِځشَ ځٌٍيويیڈ ٽٍ ډؼیي َڈ اُ اين كبڃ ي ًَا ىٍايډي. ٍٵز .ثب ایىپٍ 206 يٹشی اُ ىٍ ډًٍٕٖ هبٍع ډی ٙيڇ وبهًىآځبٌ وڂبَڈ ثٍ ٕمز ػبی دبٍٻ ! ایه َڈ اُ اډَيُ « ډ٦مئه ثًىڇ ویٖز. یٍ ه٤ ثچىي ٍيی ىٍ ٍاوىيٌ ٽٚیيٌ ٙيٌ ثًى .ثب هًىڇ ځٶشڈ . ؿىي ُىځی َبی ډبٙیىڈ ٽڈ وجًى ََ .» ٭مَا

نوشته دانلود رمان فصل باد بادک ها نودهشتیا اولین بار در نودهشتیا| 98ia | دانلود رمان جدید. پدیدار شد.

نمایش متن کامل

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در تاپیک ها، اگر سوال يا نظر خاصي نداريد لطفا فقط از دکمه تشكر يا می پسندم استفاده کنيد. نظراتي مانند مرسی، خوب بود، ممنون و ... شامل اسپم هستند و باعث کاهش کيفيت پست ها مي شوند.

بالا آوردن تاپیک ها و پست ها قبل از 48 ساعت ممنوع است و موجب حذف آنها خواهد شد.

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

×