رفتن به مطلب
ایران سی اف سی
 • کاربر ویژه

  توانایی دسترسی به سایت؟ بله
  نام نمایش را تغییر دهید؟ بله
  کنترل Flood در جستجو 10 seconds
  می تواند نادیده گرفته شود؟ خیر
  توانایی ارسال به صورت ناشناس؟ خیر
  توانایی ورود به حالت ناشناس؟ بله
  توانایی بارگذاری فایل؟ 100000 kB
  حداکثر فضای ذخیره سازی به ازای هر ارسال 5000 kB
  توانایی حذف پیوست ها؟ بله
  توانایی ایجاد نظرسنجی؟ بله
  توانایی رای دادن در نظرسنجی؟ بله
  توانایی بستن نظر سنجی خود؟ خیر
  پاسخ های برجسته خیر
  توانایی استفاده از برچسب ها؟ بله
  توانایی استفاده از پیشوند ها؟ بله
  توانایی امتیاز دادن به مطالب؟ خیر
  توانایی تغییر امتیاز؟ خیر
  توانایی ویرایش مطالب خود؟ بله
  توانایی ویرایش به صورت مخفی؟ بله
  توانایی مخفی سازی مطالب خود؟ بله
  توانایی حذف مطالب خود؟ خیر
  حداکثر تعداد مطالب (ارسال ها، دیدگاه ها و غیره.) نامحدود
  نادیده گرفتن مدیریت خودکار مطالب؟ خیر
  توانایی قفل و باز کردن مطالب خود؟ بله
  گذشتن از کنترل Flood؟ بله
  گذشتن از مدیریت مطالب؟ بله
  امکان بازنشر در شبکه های اجتماعی؟ بله
  توانایی ویرایش اطلاعات نمایه؟ بله
  پذیرش تصاویر متحرک برای نمایه؟ بله
  توانایی بارگذاری عکس کاور؟ بله
  حداکثر اندازه تصویر کاور؟ 500
  توانایی مشاهده تاریخچه نام نمایشی بله
  گفتگو های مجاز برای آغاز در هر هفته نامحدود
  گفتگوهای مجاز برای آغاز در هر دقیقه نامحدود
  حداکثر دریافت کننده در هر گفتگو 5
  میزان فضای ذخیره سازی گفتگو ها 1000
  توانایی بارگذاری فایل ها در پیام ها؟ خیر
  نادیده گرفتن مقدار فضای ذخیره سازی گیرندگان؟ خیر
  حداکثر مقدار مجاز واکنش قابل دادن -1
  توانایی مشاهده افراد واکنش نشان داده شده؟ بله
  توانایی ارسال بروزرسانی وضعیت؟ بله
  توانایی درون ریزی بروزرسانی وضعیت؟ بله

  کاربرانی که متعلق به این گروه هستند 1

 • پلیس انجمن

  توانایی دسترسی به سایت؟ بله
  نام نمایش را تغییر دهید؟ بله
  کنترل Flood در جستجو 10 seconds
  می تواند نادیده گرفته شود؟ خیر
  توانایی ارسال به صورت ناشناس؟ خیر
  توانایی ورود به حالت ناشناس؟ بله
  توانایی بارگذاری فایل؟ 100000 kB
  حداکثر فضای ذخیره سازی به ازای هر ارسال 5000 kB
  توانایی حذف پیوست ها؟ بله
  توانایی ایجاد نظرسنجی؟ بله
  توانایی رای دادن در نظرسنجی؟ بله
  توانایی بستن نظر سنجی خود؟ خیر
  پاسخ های برجسته خیر
  توانایی استفاده از برچسب ها؟ بله
  توانایی استفاده از پیشوند ها؟ بله
  توانایی امتیاز دادن به مطالب؟ خیر
  توانایی تغییر امتیاز؟ خیر
  توانایی ویرایش مطالب خود؟ بله
  توانایی ویرایش به صورت مخفی؟ بله
  توانایی مخفی سازی مطالب خود؟ بله
  توانایی حذف مطالب خود؟ خیر
  حداکثر تعداد مطالب (ارسال ها، دیدگاه ها و غیره.) نامحدود
  نادیده گرفتن مدیریت خودکار مطالب؟ خیر
  توانایی قفل و باز کردن مطالب خود؟ بله
  گذشتن از کنترل Flood؟ بله
  گذشتن از مدیریت مطالب؟ بله
  امکان بازنشر در شبکه های اجتماعی؟ بله
  توانایی ویرایش اطلاعات نمایه؟ بله
  پذیرش تصاویر متحرک برای نمایه؟ بله
  توانایی بارگذاری عکس کاور؟ بله
  حداکثر اندازه تصویر کاور؟ 500
  توانایی مشاهده تاریخچه نام نمایشی بله
  گفتگو های مجاز برای آغاز در هر هفته نامحدود
  گفتگوهای مجاز برای آغاز در هر دقیقه نامحدود
  حداکثر دریافت کننده در هر گفتگو 5
  میزان فضای ذخیره سازی گفتگو ها 2000
  توانایی بارگذاری فایل ها در پیام ها؟ خیر
  نادیده گرفتن مقدار فضای ذخیره سازی گیرندگان؟ خیر
  حداکثر مقدار مجاز واکنش قابل دادن -1
  توانایی مشاهده افراد واکنش نشان داده شده؟ بله
  توانایی ارسال بروزرسانی وضعیت؟ بله
  توانایی درون ریزی بروزرسانی وضعیت؟ بله

  کاربرانی که متعلق به این گروه هستند 1

 • مدیر ویژه

  توانایی دسترسی به سایت؟ بله
  نام نمایش را تغییر دهید؟ بله
  کنترل Flood در جستجو 10 seconds
  می تواند نادیده گرفته شود؟ خیر
  توانایی ارسال به صورت ناشناس؟ خیر
  توانایی ورود به حالت ناشناس؟ بله
  توانایی بارگذاری فایل؟ 100000 kB
  حداکثر فضای ذخیره سازی به ازای هر ارسال 5000 kB
  توانایی حذف پیوست ها؟ بله
  توانایی ایجاد نظرسنجی؟ بله
  توانایی رای دادن در نظرسنجی؟ بله
  توانایی بستن نظر سنجی خود؟ خیر
  پاسخ های برجسته خیر
  توانایی استفاده از برچسب ها؟ بله
  توانایی استفاده از پیشوند ها؟ بله
  توانایی امتیاز دادن به مطالب؟ خیر
  توانایی تغییر امتیاز؟ خیر
  توانایی ویرایش مطالب خود؟ بله
  توانایی ویرایش به صورت مخفی؟ بله
  توانایی مخفی سازی مطالب خود؟ بله
  توانایی حذف مطالب خود؟ خیر
  حداکثر تعداد مطالب (ارسال ها، دیدگاه ها و غیره.) نامحدود
  نادیده گرفتن مدیریت خودکار مطالب؟ خیر
  توانایی قفل و باز کردن مطالب خود؟ بله
  گذشتن از کنترل Flood؟ بله
  گذشتن از مدیریت مطالب؟ بله
  امکان بازنشر در شبکه های اجتماعی؟ بله
  توانایی ویرایش اطلاعات نمایه؟ بله
  پذیرش تصاویر متحرک برای نمایه؟ بله
  توانایی بارگذاری عکس کاور؟ بله
  حداکثر اندازه تصویر کاور؟ 500
  توانایی مشاهده تاریخچه نام نمایشی بله
  گفتگو های مجاز برای آغاز در هر هفته نامحدود
  گفتگوهای مجاز برای آغاز در هر دقیقه نامحدود
  حداکثر دریافت کننده در هر گفتگو 5
  میزان فضای ذخیره سازی گفتگو ها 2000
  توانایی بارگذاری فایل ها در پیام ها؟ خیر
  نادیده گرفتن مقدار فضای ذخیره سازی گیرندگان؟ خیر
  حداکثر مقدار مجاز واکنش قابل دادن -1
  توانایی مشاهده افراد واکنش نشان داده شده؟ بله
  توانایی ارسال بروزرسانی وضعیت؟ بله
  توانایی درون ریزی بروزرسانی وضعیت؟ بله

  کاربرانی که متعلق به این گروه هستند 2

 • مدیر انجمن

  توانایی دسترسی به سایت؟ بله
  نام نمایش را تغییر دهید؟ بله
  کنترل Flood در جستجو 10 seconds
  می تواند نادیده گرفته شود؟ خیر
  توانایی ارسال به صورت ناشناس؟ خیر
  توانایی ورود به حالت ناشناس؟ بله
  توانایی بارگذاری فایل؟ 200000 kB
  حداکثر فضای ذخیره سازی به ازای هر ارسال 5000 kB
  توانایی حذف پیوست ها؟ بله
  توانایی ایجاد نظرسنجی؟ بله
  توانایی رای دادن در نظرسنجی؟ بله
  توانایی بستن نظر سنجی خود؟ خیر
  پاسخ های برجسته خیر
  توانایی استفاده از برچسب ها؟ بله
  توانایی استفاده از پیشوند ها؟ بله
  توانایی امتیاز دادن به مطالب؟ خیر
  توانایی تغییر امتیاز؟ خیر
  توانایی ویرایش مطالب خود؟ بله
  توانایی ویرایش به صورت مخفی؟ بله
  توانایی مخفی سازی مطالب خود؟ بله
  توانایی حذف مطالب خود؟ خیر
  حداکثر تعداد مطالب (ارسال ها، دیدگاه ها و غیره.) نامحدود
  نادیده گرفتن مدیریت خودکار مطالب؟ خیر
  توانایی قفل و باز کردن مطالب خود؟ بله
  گذشتن از کنترل Flood؟ بله
  گذشتن از مدیریت مطالب؟ بله
  امکان بازنشر در شبکه های اجتماعی؟ بله
  توانایی ویرایش اطلاعات نمایه؟ بله
  پذیرش تصاویر متحرک برای نمایه؟ بله
  توانایی بارگذاری عکس کاور؟ بله
  حداکثر اندازه تصویر کاور؟ 500
  توانایی مشاهده تاریخچه نام نمایشی بله
  گفتگو های مجاز برای آغاز در هر هفته نامحدود
  گفتگوهای مجاز برای آغاز در هر دقیقه نامحدود
  حداکثر دریافت کننده در هر گفتگو 5
  میزان فضای ذخیره سازی گفتگو ها 2000
  توانایی بارگذاری فایل ها در پیام ها؟ خیر
  نادیده گرفتن مقدار فضای ذخیره سازی گیرندگان؟ خیر
  حداکثر مقدار مجاز واکنش قابل دادن -1
  توانایی مشاهده افراد واکنش نشان داده شده؟ بله
  توانایی ارسال بروزرسانی وضعیت؟ بله
  توانایی درون ریزی بروزرسانی وضعیت؟ بله

  کاربرانی که متعلق به این گروه هستند 2

 • مدیر ارشد انجمن

  توانایی دسترسی به سایت؟ بله
  نام نمایش را تغییر دهید؟ بله
  کنترل Flood در جستجو 5 seconds
  می تواند نادیده گرفته شود؟ خیر
  توانایی ارسال به صورت ناشناس؟ خیر
  توانایی ورود به حالت ناشناس؟ بله
  توانایی بارگذاری فایل؟ 200000 kB
  حداکثر فضای ذخیره سازی به ازای هر ارسال 5000 kB
  توانایی حذف پیوست ها؟ بله
  توانایی ایجاد نظرسنجی؟ بله
  توانایی رای دادن در نظرسنجی؟ بله
  توانایی بستن نظر سنجی خود؟ خیر
  پاسخ های برجسته خیر
  توانایی استفاده از برچسب ها؟ بله
  توانایی استفاده از پیشوند ها؟ بله
  توانایی امتیاز دادن به مطالب؟ خیر
  توانایی تغییر امتیاز؟ خیر
  توانایی ویرایش مطالب خود؟ بله
  توانایی ویرایش به صورت مخفی؟ بله
  توانایی مخفی سازی مطالب خود؟ بله
  توانایی حذف مطالب خود؟ خیر
  حداکثر تعداد مطالب (ارسال ها، دیدگاه ها و غیره.) نامحدود
  نادیده گرفتن مدیریت خودکار مطالب؟ خیر
  توانایی قفل و باز کردن مطالب خود؟ بله
  گذشتن از کنترل Flood؟ بله
  گذشتن از مدیریت مطالب؟ بله
  امکان بازنشر در شبکه های اجتماعی؟ بله
  توانایی ویرایش اطلاعات نمایه؟ بله
  پذیرش تصاویر متحرک برای نمایه؟ بله
  توانایی بارگذاری عکس کاور؟ بله
  حداکثر اندازه تصویر کاور؟ 500
  توانایی مشاهده تاریخچه نام نمایشی بله
  گفتگو های مجاز برای آغاز در هر هفته نامحدود
  گفتگوهای مجاز برای آغاز در هر دقیقه نامحدود
  حداکثر دریافت کننده در هر گفتگو 10
  میزان فضای ذخیره سازی گفتگو ها 2000
  توانایی بارگذاری فایل ها در پیام ها؟ خیر
  نادیده گرفتن مقدار فضای ذخیره سازی گیرندگان؟ خیر
  حداکثر مقدار مجاز واکنش قابل دادن -1
  توانایی مشاهده افراد واکنش نشان داده شده؟ بله
  توانایی ارسال بروزرسانی وضعیت؟ بله
  توانایی درون ریزی بروزرسانی وضعیت؟ بله

  کاربرانی که متعلق به این گروه هستند 1

×
×
 • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

لطفا قبل از عضویت و همکاری با ما قوانین را مطالعه کنید.