رفتن به مطلب

کاربران گرامی تاپیک تخفیف ویژه طراحان سایت  رو مطالعه کنید و حتما از این فرصت بی نظیر و عالی نهایت استفاده را بکنید.

کاربران گرامی تاپیک دعوت به همکاری با سایت  رو مطالعه کنید و در صورت علاقه می توانید برای خودتون درآمد کسب کنید و پول در بیارید.

×
×
 • اضافه کردن...

قالب وبلاگ مذهبی حضرت فاطمه (ص)

امتیاز دادن به این موضوع:


ircfc
 اشتراک گذاری

براي جلوگیری از تکراری شدن تاپیک ها قبل از ارسال از قسمت جستجوی سایت استفاده کنید. تاپیک های تکراری حذف خواهند شد.

تاپیک ها باید در انجمن های مناسب زده شوند. قبل از ارسال تاپیک عنوان انجمن را بخوانید.

ارسال های توصیه شده

قالب وبلاگ مذهبی حضرت فاطمه (ص) برای سیستم وبلاگدهی بلاگفا

Theme Name: Fatemeh

System : Blogfa

series : Islamic

Theme Version: 7.0

designed by : jay-rch

Update : DEC 25, 2009

logo.png

مشاهده قالب: http://templateland.ir/template/blogfa/ ... atemeh.htm

دانلود قالب: http://templateland.ir/template/blogfa/ ... atemeh.zip

کد قالب

<!--
 Theme Name: fatemeh
 Theme Id : 43
 Theme Version: 5
 designed by : jay-rch
Update : September 17, 2009
 Theme Url: [url]http://templateland.ir[/url]
-->
<HTML><HEAD><TITLE><-BlogTitle-></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
<META content="MSHTML 6.00.2900.5512" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY>
<STYLE>BODY {
SCROLLBAR-FACE-COLOR: #FDC17E; BACKGROUND: #d4cace; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #000000; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #d4cace; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #000000; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #000000; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #d4cace
}
</STYLE>


<META content=BlogFa.com name=GENERATOR>
<STYLE>BODY {
FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #d4cace; FONT-FAMILY: Tahoma; BACKGROUND-COLOR: #000000; TEXT-ALIGN: center
}
.Center {
WIDTH: 750px; TEXT-ALIGN: center
}
.HeaderBox {
BORDER-RIGHT: #ffffff 7px solid; BORDER-TOP: #ffffff 7px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 7px solid; COLOR: white; DIRECTION: rtl; BORDER-BOTTOM: #ffffff 7px solid; HEIGHT: 75px; BACKGROUND-COLOR: white
}
.BlogTitle {
FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 18pt; PADDING-BOTTOM: 5px; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial
}
.BlogTitle A:link {
COLOR:#FDC17E; TEXT-DECORATION: none
}
.BlogTitle A:visited {
COLOR: black; TEXT-DECORATION: none
}
.BlogTitle A:hover {
COLOR: black; TEXT-DECORATION: none
}
.BlogSubTitle {
FONT-SIZE: 9pt; COLOR: gray; FONT-FAMILY: Tahoma
}
.Container {
PADDING-RIGHT: 3px; PADDING-LEFT: 3px; PADDING-BOTTOM: 3px; COLOR: #d4cace; DIRECTION: rtl; PADDING-TOP: 3px; BACKGROUND-COLOR: #d4cace; TEXT-ALIGN: right
}
.Content {
PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 5px; FLOAT: left; WIDTH: 550px; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: right
}
.Sidebar {
PADDING-RIGHT: 2px; PADDING-LEFT: 2px; FLOAT: left; PADDING-BOTTOM: 2px; WIDTH: 170px; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; PADDING-TOP: 2px; TEXT-ALIGN: right
}
.PostTitle {
FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; PADDING-BOTTOM: 2px; COLOR: #000080; PADDING-TOP: 6px; FONT-FAMILY: Tahoma
}
.PostTitle A:link {
COLOR: #FDC17E; TEXT-DECORATION: none
}
.PostTitle A:visited {
COLOR: #000080; TEXT-DECORATION: none
}
.PostTitle A:hover {
COLOR: #666666; TEXT-DECORATION: none
}
.PostBody {
PADDING-RIGHT: 5px; FONT-SIZE: 9pt; PADDING-BOTTOM: 3px; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 1.5em; PADDING-TOP: 3px; FONT-FAMILY: Tahoma
}
.PostBody A:link {
COLOR: #FDC17E; TEXT-DECORATION: none
}
.PostBody A:visited {
COLOR: #FDC17E; TEXT-DECORATION: none
}
.PostBody A:hover {
COLOR: red; TEXT-DECORATION: none
}
.postdesc {
FONT-SIZE: 7pt; PADDING-BOTTOM: 10px; COLOR: gray; FONT-FAMILY: Tahoma
}
.postdesc A {
FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma
}
A:link {
COLOR: #FDC17E; TEXT-DECORATION: none
}
A:visited {
COLOR: #FDC17E; TEXT-DECORATION: none
}
A:hover {
COLOR: #666666; TEXT-DECORATION: none
}
</STYLE>
<SCRIPT src="http://temp-rch.persiangig.com/template/script.js" 
type=text/javascript></SCRIPT>
<script language="javascript">
 function GetBC(lngPostid)
 {
   intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
   strBlogId="<-BlogId->";
   intCount=-1;
   strResult="";
   try {
 for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
 {
    if (BlogComments[i]==lngPostid)
    intCount=BlogComments[i+1] ;
 }
     } catch( e) {
     }
  if ( intCount==-1) strResult="آرشيو نظرات";
  if ( intCount==0) strResult="ur COMMent";
  if ( intCount==1) strResult="one COMMent";
  if ( intCount>1) strResult=intCount + "COMMent " ;

 strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
 strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" + strResult + " </a>" ;

 document.write ( strResult ) ;
}

function OpenLD()
{
 window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');

 return true;
}

</script>

<STYLE fprolloverstyle>A:hover {
COLOR: #666666; FONT-STYLE: italic
}
</STYLE></P><TABLE id=table1 height=500 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=800 border=0>
 <TBODY>
 <TR>
  <TH vAlign=top height=194><FONT color=#000000>[img=http://templateland.ir/template/blogfa/fateme/h_zahra_sh_88_01.jpg]</FONT>
   <DIV class=Content style="FLOAT: left; WIDTH: 553px; HEIGHT: 98px">


<BLOGFA>


<font color="#C0C0C0" style="font-size: 8pt">
<a name="<-PostId->"></a>
</font>
<div class="PostTitle" dir="rtl" >


<a href="<-PostLink->">
	<-PostTitle-></font></a></div>
<DIV class=PostBody 
   style="BORDER-RIGHT: #FDC17E 2px outset; BORDER-TOP: #FDC17E 2px outset; BORDER-LEFT: #FDC17E 2px outset; BORDER-BOTTOM: #FDC17E 2px outset"><SPAN 
   style="FONT-WEIGHT: 400"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" color="#C0C0C0"><-PostContent-><BlogExtendedPost>

	</font>
[url="<-PostLink->"]<font color="#C0C0C0" size="2">ادامه مطلب</font>[/url]</BlogExtendedPost></div>
<div class="postdesc">
	[url="<-PostLink->"]<font color="#666666">+</font>[/url]<font style="font-size: 8pt" color="#666666">تاریخ <-PostDate->ساعت <-PostTime-> 
	نویسنده <-PostAuthor-> 
	<BlogComment>
	 | 
	 <span dir="rtl" >
   <script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script>
   </span>
    </BlogComment>
  	</font>
  </div>


</BLOGFA>


</DIV></FONT></FONT></FONT></TH>
  <TD vAlign=top width=200>
   <TABLE id=table2 height=500 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=170 
border=0>
    <TBODY>
    <TR>
     <TD vAlign=top width=170>
      <P align=center> </P>
     <TD vAlign=top width=250>
    <BlogProfile> <FORM action=--WEBBOT-SELF-- method=post>
      <FIELDSET 
      style="BORDER-RIGHT: #FDC17E 1px solid; PADDING-RIGHT: 2px; BORDER-TOP: #FDC17E 1px solid; PADDING-LEFT: 2px; PADDING-BOTTOM: 2px; BORDER-LEFT: #FDC17E 1px solid; PADDING-TOP: 2px; BORDER-BOTTOM: #FDC17E 1px solid"><LEGEND>[b]<FONT 
      color=#FDC17E size=2>Me</FONT>[/b]</LEGEND>
      <P align=center><FONT color=#FDC17E> </FONT>

	<BlogPhoto>
	  	<div style="padding-bottom:7px;text-align:center" >
	    [img=<-BlogPhotoLink->]
	    </div>
	  </BlogPhoto>
	  <font color="#C0C0C0"> <span style="font-size: 8pt"><-BlogAbout-> 
</span></font></P></FIELDSET></BlogProfile>
     <BlogArchiveBlock> <FORM action=--WEBBOT-SELF-- method=post>
      <FIELDSET 
      style="BORDER-RIGHT: #FDC17E 1px solid; PADDING-RIGHT: 2px; BORDER-TOP: #FDC17E 1px solid; PADDING-LEFT: 2px; PADDING-BOTTOM: 2px; BORDER-LEFT: #FDC17E 1px solid; PADDING-TOP: 2px; BORDER-BOTTOM: #FDC17E 1px solid"><LEGEND>[b]<FONT 
      color=#FDC17E size=2>Archive</FONT>[/b]</LEGEND>
      <P align=center><FONT color=#FDC17E> </FONT>

		<BlogArchive>
		<a href="<-ArchiveLink->"><span style="font-size: 8pt">
	<font color="#FDC17E"><-ArchiveTitle-></font></span></a><font color="#666666"><span style="font-size: 8pt">

	</BlogArchive>
</SPAN></FONT></P></FIELDSET></BlogArchiveBlock>
     <BlogLinksBlock> <FORM action=--WEBBOT-SELF-- method=post>
      <FIELDSET 
      style="BORDER-RIGHT: #FDC17E 1px solid; PADDING-RIGHT: 2px; BORDER-TOP: #FDC17E 1px solid; PADDING-LEFT: 2px; PADDING-BOTTOM: 2px; BORDER-LEFT: #FDC17E 1px solid; PADDING-TOP: 2px; BORDER-BOTTOM: #FDC17E 1px solid"><LEGEND>[b]<FONT 
      color=#FDC17E size=2>link</FONT>[/b]</LEGEND>
      <P align=center><FONT color=#FDC17E> </FONT>
<BlogLinks>
		<a href="<-LinkUrl->" target="_blank"><span style="font-size: 8pt">
	<font color="#FDC17E"><-LinkTitle-></font></span></a><span style="font-size: 8pt"><font color="#FDC17E">

	</font>
	</BlogLinks>
</SPAN></FONT></P></FIELDSET></BlogLinksBlock>
     <BlogAuthorsBlock> <FORM action=--WEBBOT-SELF-- method=post>
      <FIELDSET 
      style="BORDER-RIGHT: #FDC17E 1px solid; PADDING-RIGHT: 2px; BORDER-TOP: #FDC17E 1px solid; PADDING-LEFT: 2px; PADDING-BOTTOM: 2px; BORDER-LEFT: #FDC17E 1px solid; PADDING-TOP: 2px; BORDER-BOTTOM: #FDC17E 1px solid"><LEGEND>[b]<FONT 
      color=#FDC17E size=2>Author</FONT>[/b]</LEGEND>
      <P align=center><FONT color=#FDC17E> </FONT>
 <BlogAuthors>
		<a href="<-AuthorLink->"  ><span style="font-size: 8pt">
	<font color="#FDC17E"><-AuthorName-></font></span></a><span style="font-size: 8pt"><font color="#666666">

	 </font>
	 </BlogAuthors>
</SPAN></FONT></P></FIELDSET></BlogAuthorsBlock>

<BlogCategoriesBlock> <FORM action=--WEBBOT-SELF-- method=post>
      <FIELDSET 
      style="BORDER-RIGHT: #FDC17E 1px solid; PADDING-RIGHT: 2px; BORDER-TOP: #FDC17E 1px solid; PADDING-LEFT: 2px; PADDING-BOTTOM: 2px; BORDER-LEFT: #FDC17E 1px solid; PADDING-TOP: 2px; BORDER-BOTTOM: #FDC17E 1px solid"><LEGEND>[b]<FONT 
      color=#FDC17E size=2>Categories</FONT>[/b]</LEGEND>
      <P align=center><FONT color=#FDC17E> </FONT>
<BlogCategories>
		<a href="<-CategoryLink->"  ><span style="font-size: 8pt">
	<font color="#FDC17E"><-CategoryName-></font></span></a><span style="font-size: 8pt"><font color="#666666">

	</font>
	</BlogCategories>
</SPAN></FONT></P></FIELDSET></BlogCategoriesBlock>
<BlogLinkDumpBlock> <FORM action=--WEBBOT-SELF-- method=post>
      <FIELDSET 
      style="BORDER-RIGHT: #FDC17E 1px solid; PADDING-RIGHT: 2px; BORDER-TOP: #FDC17E 1px solid; PADDING-LEFT: 2px; PADDING-BOTTOM: 2px; BORDER-LEFT: #FDC17E 1px solid; PADDING-TOP: 2px; BORDER-BOTTOM: #FDC17E 1px solid"><LEGEND>[b]<FONT 
      color=#FDC17E size=2>LinkDump</FONT>[/b]</LEGEND>
      <P align=center><FONT color=#FDC17E> </FONT>
<BlogLinkDump>
		<a href="<-LinkUrl->" target="_blank" title="<-LinkDescription->" >
	<span style="font-size: 8pt"><font color="#FDC17E"><-LinkTitle-></font></span></a><span style="font-size: 8pt"><font color="#FDC17E">

	 </font>
	 </BlogLinkDump>
</SPAN></FONT></P></FIELDSET></BlogLinkDumpBlock>
<BlogCustomHtmlBlock> <FORM action=--WEBBOT-SELF-- method=post>
      <FIELDSET 
      style="BORDER-RIGHT: #FDC17E 1px solid; PADDING-RIGHT: 2px; BORDER-TOP: #FDC17E 1px solid; PADDING-LEFT: 2px; PADDING-BOTTOM: 2px; BORDER-LEFT: #FDC17E 1px solid; PADDING-TOP: 2px; BORDER-BOTTOM: #FDC17E 1px solid"><LEGEND>[b]<FONT 
      color=#FDC17E size=2>Other</FONT>[/b]</LEGEND>
      <P align=center><FONT color=#FDC17E> </FONT>
<-BlogCustomHtml->
</SPAN></FONT></P></FIELDSET></BlogCustomHtmlBlock> 


      <DIV class=Sidebar style="WIDTH: 170px"><BLOGPROFILE></BLOGPROFILE>

      <P style="TEXT-ALIGN: center"><A 
      style="BORDER-RIGHT: #FDC17E 1px solid; BORDER-TOP: #FDC17E 1px solid; FONT-SIZE: 8pt; BORDER-LEFT: #FDC17E 1px solid; BORDER-BOTTOM: #FDC17E 1px solid; FONT-FAMILY: Arial; BACKGROUND-COLOR: #FDC17E; TEXT-DECORATION: none" 
      href="/rss.aspx"><FONT 
      color=#000000> RSS </FONT></A></P>
     </DIV>
      </FORM>
     </SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></TD></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE> 
</NOSCRIPT></P></BODY></HTML>

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • پاسخ 0
 • ایجاد شد
 • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

روزهای محبوب

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

روزهای محبوب

در تاپیک ها، اگر سوال يا نظر خاصي نداريد لطفا فقط از دکمه می پسندم و ... استفاده کنيد. نظراتي مانند مرسی، خوب بود، ممنون و ... شامل اسپم هستند و باعث کاهش کيفيت پست ها مي شوند.

بالا آوردن تاپیک ها و پست ها قبل از 48 ساعت ممنوع است و موجب حذف آنها خواهد شد.

این موضوع کاملا قدیمی است. لطفا به جای بروز کردن این موضوع در نظر شروع یک موضوع جدید باشید مگر این که لازم به بروز رسانی این موضوع باشید.

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

 اشتراک گذاری

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

اطلاعیه ها

 • >> تولد پسرم ---- کوپن amirali << >> تخفیف 60.000 هزار تومانی هر کاربر می تواند 2 بار استفاده کند <<