رفتن به مطلب

کاربران گرامی تاپیک تخفیف ویژه طراحان سایت  رو مطالعه کنید و حتما از این فرصت بی نظیر و عالی نهایت استفاده را بکنید.

کاربران گرامی تاپیک دعوت به همکاری با سایت  رو مطالعه کنید و در صورت علاقه می توانید برای خودتون درآمد کسب کنید و پول در بیارید.

×
×
 • اضافه کردن...

قالب وبلاگ صورتی

امتیاز دادن به این موضوع:


ircfc
 اشتراک گذاری

براي جلوگیری از تکراری شدن تاپیک ها قبل از ارسال از قسمت جستجوی سایت استفاده کنید. تاپیک های تکراری حذف خواهند شد.

تاپیک ها باید در انجمن های مناسب زده شوند. قبل از ارسال تاپیک عنوان انجمن را بخوانید.

ارسال های توصیه شده

قالب وبلاگ صورتی و عاشقانه از سری قالب های آرچه در سرزمین قالب ها

Theme Name : Girl-65

System : Blogfa

series : Girl Temp

Theme Version : 7.0

designed by : JAY-Rch

Update : DEC 25, 2009

24.png

مشاهده قالب: http://templateland.ir/template/blogfa/ ... Title-.htm

دانلود قالب: http://templateland.ir/template/blogfa/ ... irl-65.zip

کد قالب

<!--
 Theme Name: girl-64
 Theme Id : 37
 Theme Version: 5
 designed by : jay-rch
Update : September 17, 2009
 Theme Url: [url]http://templateland.ir[/url]
-->
<HTML><HEAD><TITLE><-BlogTitle-></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
<style>
A:link {CURSOR: crosshair; color:#F48BB6;text-decoration: none;}
A:visited {CURSOR: crosshair; color:#F48BB6;text-decoration: none;}
A:hover {CURSOR: crosshair; color:white;text-decoration: none;}
</style>

<STYLE type=text/css>

BODY {
SCROLLBAR-FACE-COLOR: #F48BB6; MARGIN: 0px; FONT: 10pt trebuchet MS, trebuchet, verdana, arial, sans-serif; COLOR: #000000; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #000000; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #FFFFFF; SCROLLBAR-BASE-COLOR: #000000; scrollbar-dark-shadow-color: #D7D5CF
}


.style1 {
color: #F48BB6;
font-family: tahoma;
font-size: 12px;
text-decoration: none;
}
</style>
<script>
startColor = "#F5D4E2"; endColor = "#F48BB6"; stepIn = 20; stepOut = 25; autoFade = true; sloppyClass = false; hexa = new makearray(16); 
for(var i = 0; i < 10; i++)
hexa[i] = i; hexa[10]="a"; hexa[11]="b"; hexa[12]="c"; hexa[13]="d"; hexa[14]="e"; hexa[15]="f";
document.onmouseover = domouseover; document.onmouseout = domouseout;
startColor = dehexize(startColor.toLowerCase()); endColor = dehexize(endColor.toLowerCase());
var fadeId = new Array();
function dehexize(Color){
var colorArr = new makearray(3);
for (i=1; i<7; i++){
for (j=0; j<16; j++){
if (Color.charAt(i) == hexa[j]){
if (i%2 !=0)
colorArr[Math.floor((i-1)/2)]=eval(j)*16;
else
colorArr[Math.floor((i-1)/2)]+=eval(j);
}
}
}
return colorArr;
}
function domouseover() {
if(document.all){
var srcElement = event.srcElement;
if ((srcElement.tagName == "A" && autoFade) || srcElement.className == "fade" || (sloppyClass && srcElement.className.indexOf("fade") != -1))
fade(startColor,endColor,srcElement.uniqueID,stepIn);   
}
}
function domouseout() {
if (document.all){
var srcElement = event.srcElement;
if ((srcElement.tagName == "A" && autoFade) || srcElement.className == "fade" || (sloppyClass && srcElement.className.indexOf("fade") != -1))
fade(endColor,startColor,srcElement.uniqueID,stepOut);
}
}
function makearray(n) {
this.length = n;
for(var i = 1; i <= n; i++)
this[i] = 0;
return this;
}
function hex(i) {
if (i < 0)
return "00";
else if (i > 255)
return "ff";
else
return "" + hexa[Math.floor(i/16)] + hexa[i%16];
}
function setColor(r, g, b, element) {
var hr = hex(r); var hg = hex(g); var hb = hex(b);
element.style.color = "#"+hr+hg+hb;
}
function fade(s,e, element,step){
var sr = s[0]; var sg = s[1]; var sb = s[2];
var er = e[0]; var eg = e[1]; var eb = e[2];
if (fadeId[0] != null && fade[0] != element){
setColor(sr,sg,sb,eval(fadeId[0]));
var i = 1;
while(i < fadeId.length){
clearTimeout(fadeId[i]);
i++;
}
}
for(var i = 0; i <= step; i++) {
fadeId[i+1] = setTimeout("setColor(Math.floor(" +sr+ " *(( " +step+ " - " +i+ " )/ " +step+ " ) + " +er+ " * (" +i+ "/" +step+ ")),Math.floor(" +sg+ " * (( " +step+ " - " +i+ " )/ " +step+ " ) + " +eg+ " * (" +i+ "/" +step+")),Math.floor(" +sb+ " * ((" +step+ "-" +i+ ")/" +step+ ") + " +eb+ " * (" +i+ "/" +step+ ")),"+element+");",i*step);
}
fadeId[0] = element;
}
</script>


<META content="MSHTML 6.00.2900.5512" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY leftMargin=0 background='http://templateland.ir/template/blogfa/girl65/catpsd.jpg'
topMargin=0>
<script language="javascript">
 function GetBC(lngPostid)
 {
   intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
   strBlogId="<-BlogId->";
   intCount=-1;
   strResult="";
   try {
 for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
 {
    if (BlogComments[i]==lngPostid)
    intCount=BlogComments[i+1] ;
 }
     } catch( e) {
     }
  if ( intCount==-1) strResult="آرشيو نظرات";
  if ( intCount==0) strResult="ur COMMent";
  if ( intCount==1) strResult="one COMMent";
  if ( intCount>1) strResult=intCount + "COMMent " ;

 strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
 strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" + strResult + " </a>" ;

 document.write ( strResult ) ;
}

function OpenLD()
{
 window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
 return true;
}

</script>

<TABLE height=800 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=980 
background='http://templateland.ir/template/blogfa/girl65/Untitled-2.jpg' border=0>
 <TBODY>
 <TR>
  <TD width="100%" height=81></TD></TR></TBODY></TABLE>
<DIV 
style="LEFT: 820px; WIDTH: 150px; POSITION: absolute; TOP:440px; HEIGHT: 488px">[b][/b][b]<font color="#000000"> 
[/b]


<div class="Sidebar" style="border-left:1px solid #000000; width: 170px; float:right">
<BlogProfile>
		<div style="padding-bottom:7px;text-align: justify;color:#000000" >		  <BlogPhoto>
	  	<div style="padding-bottom:7px;text-align:center" >
	    [img=<-BlogPhotoLink->]
	    </div>
	  </BlogPhoto>
	  <div align="right"><font color="#00000" face="tahoma" size="1pt"> <-BlogAbout-> </font>
      </div>
	  <hr size="1" color="#333333" style="border-bottom: 1px solid #333333">


</div> 
  </BlogProfile>
<div class="style1" >
<div style="padding-bottom:7px;text-align:center" >
	[url="<-BlogUrl->"]صفحه نخست[/url]

	<BlogProfileLinkBlock>[url="<-BlogProfileLink->"]پروفايل مدير وبلاگ[/url]
</BlogProfileLinkBlock>
	[email="<-BlogEmail->"]پست الکترونيک[/email]

	[url="<-BlogArchiveLink->"]آرشيو وبلاگ[/url]

	[url="/posts/"]عناوين مطالب وبلاگ[/url]
<BlogLinkDumpBlock>
	[b]<font color="#00000" face="tahoma"><span style="font-size: 8pt">پيوندهاي روزانه[/b]

<hr size="1" color="#333333" style="border-bottom: 1px solid #333333">
	 <BlogLinkDump>
		[url="<-LinkUrl->"]" ><-LinkTitle->[/url]

	 </BlogLinkDump>
[url="javascript:void(0)"]آرشيو پيوندهاي روزانه[/url]	[b]<font color="#00000" face="tahoma"><span style="font-size: 8pt">آرشيو</BlogLinkDumpBlock>[/b]
	<span dir="ltr">
<hr size="1" color="#333333" style="border-bottom: 1px solid #333333">
	<BlogArchive>
		[url="<-ArchiveLink->"]<-ArchiveTitle->[/url]

	</BlogArchive>
	</span>	<BlogCategoriesBlock>
	[b]<font color="#00000" face="tahoma"><span style="font-size: 8pt">آرشيو موضوعي[/b]
	<hr size="1" color="#333333" style="border-bottom: 1px solid #333333">
 	<BlogCategories>
		[url="<-CategoryLink->"]<-CategoryName->[/url]

	</BlogCategories>


	</BlogCategoriesBlock>

	<BlogAuthorsBlock>
	[b]<font color="#00000" face="tahoma"><span style="font-size: 8pt">نويسندگان[/b]
<hr size="1" color="#333333" style="border-bottom: 1px solid #333333">
	 <BlogAuthors>
		[url="<-AuthorLink->"]<-AuthorName->[/url]

	 </BlogAuthors>


	</BlogAuthorsBlock>

	<BlogLinksBlock>
	[b]<font color="#00000" face="tahoma"><span style="font-size: 8pt">دوستان[/b]
<hr size="1" color="#333333" style="border-bottom: 1px solid #333333">
	<BlogLinks>
		[url="<-LinkUrl->"]<-LinkTitle->[/url]

	</BlogLinks>


	</BlogLinksBlock>
	<div align="center"><font color="#000000" style="font-size: 8pt">

   <-BlogCustomHtml->
       </font>
    </div>

</div>

[b][/b][b]<font color="#000000">Designed By : JAY-Rch[/b] 
</A> 
[url="http://www.templateland.ir"]<font color="#F48BB6">Powered Web : AOA[/url]


</DIV>
</div></div>

<DIV 
style="LEFT: 601px; WIDTH: 268px; POSITION: absolute; TOP: 37px; HEIGHT: 84px">


	      <font color="#FFFFFF"> <a href="<-BlogUrl->">
			<font color="#000000" face="courier New" size="4"><-BlogTitle-></font></a></DIV></DIV>


<DIV 
style="LEFT: 237px; WIDTH: 550px; POSITION: absolute; TOP: 572px; HEIGHT: 280px">
<BLOGFA>
<div class="PostTitle" dir="rtl" ><font color="#00000" face="tahoma"><a href="<-PostLink->">
	<font size="2" color="#F48BB6" align="right"><-PostTitle-></font></a></div>
<div class="postbody" dir="rtl" ><font color="#000000" face="tahoma" align="right"><-PostContent-><BlogExtendedPost>

	</font>[url="<-PostLink->"]<font size="2" color="#F48BB6">ادامه مطلب</font>[/url]</BlogExtendedPost></div>
<div class="postdesc" dir="rtl">
	<font color="#000000"><font color="#000000" face="tahoma">تاريخ</span><span style="font-size: 8pt"><font color="#000000" face="tahoma"> <-PostDate->ساعت <-PostTime-> <span lang="fa"><font color="#000000" face="tahoma">نويسنده</span> <-PostAuthor->[b] 
	<BlogComment>
	 | 
	 [/b]
	 </span>[b]<span style="font-size: 8pt" dir="rtl">
   <script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script>
   </span>[/b]
    </BlogComment>
	</font>
<CENTER>
<font color="#000000"> <hr size="1" color="#333333" style="border-bottom: 1px solid #333333"></CENTER>

	<BlogComment>
    </BlogComment>
 </div>
</BLOGFA>
<CENTER><font color="#A7A7A5"> Copyright © 2009 [url="http://www.templateland.ir"]<font color="#F48BB6">Template Design JAY-Rch [/url]</font>. All Rights Reserved.</CENTER>

<?/BlogInicioPost?>

</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></DIV></DIV></BODY></HTML>

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • پاسخ 0
 • ایجاد شد
 • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

روزهای محبوب

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

روزهای محبوب

در تاپیک ها، اگر سوال يا نظر خاصي نداريد لطفا فقط از دکمه می پسندم و ... استفاده کنيد. نظراتي مانند مرسی، خوب بود، ممنون و ... شامل اسپم هستند و باعث کاهش کيفيت پست ها مي شوند.

بالا آوردن تاپیک ها و پست ها قبل از 48 ساعت ممنوع است و موجب حذف آنها خواهد شد.

این موضوع کاملا قدیمی است. لطفا به جای بروز کردن این موضوع در نظر شروع یک موضوع جدید باشید مگر این که لازم به بروز رسانی این موضوع باشید.

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

 اشتراک گذاری

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

اطلاعیه ها

 • >> تولد پسرم ---- کوپن amirali << >> تخفیف 60.000 هزار تومانی هر کاربر می تواند 2 بار استفاده کند <<