رفتن به مطلب

کاربران گرامی تاپیک تخفیف ویژه طراحان سایت  رو مطالعه کنید و حتما از این فرصت بی نظیر و عالی نهایت استفاده را بکنید.

کاربران گرامی تاپیک دعوت به همکاری با سایت  رو مطالعه کنید و در صورت علاقه می توانید برای خودتون درآمد کسب کنید و پول در بیارید.

×
×
 • اضافه کردن...

قالب وبلاگ موزیک

امتیاز دادن به این موضوع:


ircfc
 اشتراک گذاری

براي جلوگیری از تکراری شدن تاپیک ها قبل از ارسال از قسمت جستجوی سایت استفاده کنید. تاپیک های تکراری حذف خواهند شد.

تاپیک ها باید در انجمن های مناسب زده شوند. قبل از ارسال تاپیک عنوان انجمن را بخوانید.

ارسال های توصیه شده

قالب وبلاگ موزیک برای سیستم مدیریت و محتوا وبلاگدهی بلاگفا دانلود قالب وبلاگ در سرزمین قالب

Theme Name : Music

System : Blogfa

series : Music Temp

Theme Version : 7.0

designed by : JAY-Rch

Update : SEP 8, 2010

50.png

مشاهده قالب: http://templateland.ir/template/blogfa/ ... Title-.htm

دانلود قالب: http://templateland.ir/template/blogfa/ ... /music.zip

کد قالب

<!--
 Theme Name: music
 Theme Id : music 4
 Theme Version: 7
 designed by : jay-rch
Update : September 17, 2009
 Theme Url: [url]http://templateland.ir[/url]
-->
<HTML><HEAD><TITLE><-BlogTitle-></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
<style>
.style2 {
color: #000000;
font-family: tahoma;
font-size: 12px;
text-decoration: none;
}
.style2 A:link {CURSOR: crosshair; color:#000000;text-decoration: none;}
.style2 A:visited {CURSOR: crosshair; color:#B89C75;text-decoration: none;}
.style2 A:hover {CURSOR: crosshair; color:#B89C75;text-decoration: none;}
</style>

<STYLE type=text/css>

BODY {
SCROLLBAR-FACE-COLOR: #DFCDB5; MARGIN: 0px; FONT: 10pt trebuchet MS, trebuchet, verdana, arial, sans-serif; COLOR: #000000; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #000000; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #B89C75; SCROLLBAR-BASE-COLOR: #000000; scrollbar-dark-shadow-color: #D7D5CF
}


.style1 {
color: #000000;
font-family: tahoma;
font-size: 12px;
text-decoration: none;
}
.style1 A:link {CURSOR: crosshair; color:#000000;text-decoration: none;}
.style1 A:visited {CURSOR: crosshair; color:#B89C75;text-decoration: none;}
.style1 A:hover {CURSOR: crosshair; color:#B89C75;text-decoration: none;}
A:link {CURSOR: crosshair; color:#000000;text-decoration: none;}
A:visited {CURSOR: crosshair; color:#F48BB6;text-decoration: none;}
A:hover {CURSOR: crosshair; color:#B89C75;text-decoration: none;}
</style>
<script>
startColor = "#B89C75"; endColor = "#000000"; stepIn = 20; stepOut = 25; autoFade = true; sloppyClass = false; hexa = new makearray(16); 
for(var i = 0; i < 10; i++)
hexa[i] = i; hexa[10]="a"; hexa[11]="b"; hexa[12]="c"; hexa[13]="d"; hexa[14]="e"; hexa[15]="f";
document.onmouseover = domouseover; document.onmouseout = domouseout;
startColor = dehexize(startColor.toLowerCase()); endColor = dehexize(endColor.toLowerCase());
var fadeId = new Array();
function dehexize(Color){
var colorArr = new makearray(3);
for (i=1; i<7; i++){
for (j=0; j<16; j++){
if (Color.charAt(i) == hexa[j]){
if (i%2 !=0)
colorArr[Math.floor((i-1)/2)]=eval(j)*16;
else
colorArr[Math.floor((i-1)/2)]+=eval(j);
}
}
}
return colorArr;
}
function domouseover() {
if(document.all){
var srcElement = event.srcElement;
if ((srcElement.tagName == "A" && autoFade) || srcElement.className == "fade" || (sloppyClass && srcElement.className.indexOf("fade") != -1))
fade(startColor,endColor,srcElement.uniqueID,stepIn);   
}
}
function domouseout() {
if (document.all){
var srcElement = event.srcElement;
if ((srcElement.tagName == "A" && autoFade) || srcElement.className == "fade" || (sloppyClass && srcElement.className.indexOf("fade") != -1))
fade(endColor,startColor,srcElement.uniqueID,stepOut);
}
}
function makearray(n) {
this.length = n;
for(var i = 1; i <= n; i++)
this[i] = 0;
return this;
}
function hex(i) {
if (i < 0)
return "00";
else if (i > 255)
return "ff";
else
return "" + hexa[Math.floor(i/16)] + hexa[i%16];
}
function setColor(r, g, b, element) {
var hr = hex(r); var hg = hex(g); var hb = hex(b);
element.style.color = "#"+hr+hg+hb;
}
function fade(s,e, element,step){
var sr = s[0]; var sg = s[1]; var sb = s[2];
var er = e[0]; var eg = e[1]; var eb = e[2];
if (fadeId[0] != null && fade[0] != element){
setColor(sr,sg,sb,eval(fadeId[0]));
var i = 1;
while(i < fadeId.length){
clearTimeout(fadeId[i]);
i++;
}
}
for(var i = 0; i <= step; i++) {
fadeId[i+1] = setTimeout("setColor(Math.floor(" +sr+ " *(( " +step+ " - " +i+ " )/ " +step+ " ) + " +er+ " * (" +i+ "/" +step+ ")),Math.floor(" +sg+ " * (( " +step+ " - " +i+ " )/ " +step+ " ) + " +eg+ " * (" +i+ "/" +step+")),Math.floor(" +sb+ " * ((" +step+ "-" +i+ ")/" +step+ ") + " +eb+ " * (" +i+ "/" +step+ ")),"+element+");",i*step);
}
fadeId[0] = element;
}
</script>
<SCRIPT src="http://temp-rch.persiangig.com/template/script.js" 
type=text/javascript></SCRIPT>


<META content="MSHTML 6.00.2900.5512" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY leftMargin=0 background='http://templateland.ir/template/blogfa/music12/cat.jpg'
topMargin=0>
<script language="javascript">
 function GetBC(lngPostid)
 {
   intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
   strBlogId="<-BlogId->";
   intCount=-1;
   strResult="";
   try {
 for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
 {
    if (BlogComments[i]==lngPostid)
    intCount=BlogComments[i+1] ;
 }
     } catch( e) {
     }
  if ( intCount==-1) strResult="آرشيو نظرات";
  if ( intCount==0) strResult="ur COMMent";
  if ( intCount==1) strResult="one COMMent";
  if ( intCount>1) strResult=intCount + "COMMent " ;

 strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
 strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" + strResult + " </a>" ;

 document.write ( strResult ) ;
}

function OpenLD()
{
 window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
 return true;
}

</script>

<TABLE height=695 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=990 
background='http://templateland.ir/template/blogfa/music12/Untitled-2.jpg' border=0>
 <TBODY>
 <TR>
  <TD width="100%" height=81></TD></TR></TBODY></TABLE>
<DIV 
style="LEFT: 692px; WIDTH: 190px; POSITION: absolute; TOP:448px; HEIGHT: 488px">[b][/b][b]<font color="#000000"> 
[/b]


<BlogProfile>
		<div style="padding-bottom:7px;text-align: justify;color:#000000" >		  <BlogPhoto>
	  	<div style="padding-bottom:7px;text-align:center" >
	    [img=<-BlogPhotoLink->]
	    </div>
	  </BlogPhoto>
	  <div align="right"><font color="#00000" face="tahoma" size="1pt"> <-BlogAbout-> </font>
      </div></div> 
 </BlogProfile>
<div class="style1" >
<div style="padding-bottom:7px;text-align:center" >
 <div align="right">[b]<font color="#00000" face="tahoma" size="3pt">  منوي اصلي	</font>[/b]     [url="<-BlogUrl->"]صفحه نخست[/url]

	 <BlogProfileLinkBlock>[url="<-BlogProfileLink->"]پروفايل مدير وبلاگ[/url]

	 </BlogProfileLinkBlock>
	 [email="<-BlogEmail->"]پست الکترونيک[/email]

	 [url="<-BlogArchiveLink->"]آرشيو وبلاگ[/url]

	 [url="/posts/"]عناوين مطالب وبلاگ[/url]
 <BlogLinkDumpBlock>
	 [b]<font color="#00000" face="tahoma" size="3pt">  دوستان	</font>[/b] <BlogLinkDump>
		[url="<-LinkUrl->"]" ><-LinkTitle->[/url]

 </BlogLinkDump>
[url="javascript:void(0)"]آرشيو پيوندهاي روزانه[/url]

</BlogLinkDumpBlock>

	<BlogArchiveBlock>
	[b]<font color="#00000" face="tahoma" size="3pt"> آرشيو</font>[/b]	<span dir="ltr">

	<BlogArchive>
		[url="<-ArchiveLink->"]<-ArchiveTitle->[/url]

	</BlogArchive>
	</span><BlogArchiveBlock>


 <BlogCategoriesBlock>
	[b]<font color="#00000" face="tahoma" size="3pt"> آرشيو موضوعي</font>[/b]


 	<BlogCategories>
		[url="<-CategoryLink->"]<-CategoryName->[/url]

	</BlogCategories>


  </BlogCategoriesBlock>	 <BlogAuthorsBlock>
	[b]<font color="#00000" face="tahoma" size="3pt"> نويسنده</font>[/b]


	 <BlogAuthors>
		[url="<-AuthorLink->"]<-AuthorName->[/url]

	 </BlogAuthors>


	</BlogAuthorsBlock>
	<BlogLinksBlock>
[b]<font color="#00000" face="tahoma" size="3pt"> لينكها</font>[/b]


	<BlogLinks>
		[url="<-LinkUrl->"]<-LinkTitle->[/url]

	</BlogLinks>


	</BlogLinksBlock>
	[b]<font color="#00000" face="tahoma" size="3pt"> ديگر موارد</font>[/b]


 <font color="#00000" face="tahoma" size="1pt">  <-BlogCustomHtml->
    </font>

 </div>
</div>

[b][/b][b]<script language="javascript" type="text/javascript"     
 src="http://templateland.ir/template/blogfa/music12/Copy (2) of New Text Document.js"></script>[/b]
<script language="javascript" type="text/javascript"     
 src="http://templateland.ir/template/blogfa/music12/New Text Document.js"></script>


</DIV>
</div></div>

<DIV 
style="LEFT: 651px; WIDTH: 268px; POSITION: absolute; TOP: 63px; HEIGHT: 23px">


	      <font color="#000000"> <a href="<-BlogUrl->">
			<font color="#000000" face="courier New" size="3"><-BlogTitle-></font></a>
</DIV>
</DIV>


<DIV 
style="LEFT: 119px; WIDTH: 510px; POSITION: absolute; TOP: 441px; HEIGHT: 294px">
<BLOGFA>
<div class="PostTitle" dir="rtl" ><font color="#00000" face="tahoma"><a href="<-PostLink->">
	<font size="2" color="#6B4C22" align="right"><-PostTitle-></font></a></div>
<div class="postbody" dir="rtl" ><font color="#000000" face="tahoma" align="right"><-PostContent-><BlogExtendedPost>

	</font>[url="<-PostLink->"]<font size="2" color="#6B4C22">ادامه مطلب</font>[/url]</BlogExtendedPost></div>
<div class="style2" dir="rtl">
	<font color="#000000" face="tahoma">تاريخ<span style="font-size: 8pt"> <-PostDate->ساعت <-PostTime-> <span lang="fa"><font color="#000000" face="tahoma">نويسنده</font></span> <-PostAuthor->[b] 
	<BlogComment>
	 | 
	 [/b]
	 </span>[b]<span style="font-size: 8pt" dir="rtl">
   <script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script>
   </span>[/b]
    </BlogComment>
	</font>
<CENTER>
     [img=http://templateland.ir/template/blogfa/music12/under.jpg]    </CENTER>


	<BlogComment>
    </BlogComment>
  </div>
</BLOGFA>
<CENTER><script language="javascript" type="text/javascript"     
 src="http://templateland.ir/template/blogfa/music12/Copy of New Text Document.js"></script></CENTER>

<?/BlogInicioPost?>

</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></DIV></DIV></BODY></HTML>

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • پاسخ 0
 • ایجاد شد
 • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

روزهای محبوب

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

روزهای محبوب

در تاپیک ها، اگر سوال يا نظر خاصي نداريد لطفا فقط از دکمه می پسندم و ... استفاده کنيد. نظراتي مانند مرسی، خوب بود، ممنون و ... شامل اسپم هستند و باعث کاهش کيفيت پست ها مي شوند.

بالا آوردن تاپیک ها و پست ها قبل از 48 ساعت ممنوع است و موجب حذف آنها خواهد شد.

این موضوع کاملا قدیمی است. لطفا به جای بروز کردن این موضوع در نظر شروع یک موضوع جدید باشید مگر این که لازم به بروز رسانی این موضوع باشید.

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

 اشتراک گذاری

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

اطلاعیه ها

 • >> تولد پسرم ---- کوپن amirali << >> تخفیف 60.000 هزار تومانی هر کاربر می تواند 2 بار استفاده کند <<