رفتن به مطلب

کاربران گرامی تاپیک تخفیف ویژه طراحان سایت  رو مطالعه کنید و حتما از این فرصت بی نظیر و عالی نهایت استفاده را بکنید.

کاربران گرامی تاپیک دعوت به همکاری با سایت  رو مطالعه کنید و در صورت علاقه می توانید برای خودتون درآمد کسب کنید و پول در بیارید.

×
×
 • اضافه کردن...

آموزش ساخت گالری عکس فوق حرفه ای

امتیاز دادن به این موضوع:


khashi
 اشتراک گذاری

براي جلوگیری از تکراری شدن تاپیک ها قبل از ارسال از قسمت جستجوی سایت استفاده کنید. تاپیک های تکراری حذف خواهند شد.

تاپیک ها باید در انجمن های مناسب زده شوند. قبل از ارسال تاپیک عنوان انجمن را بخوانید.

ارسال های توصیه شده

با سلام:

دوستان سای داشته ام این اموزش رو ساده و اماده و در حین حال حرفه ای بزارم تا دوستان متوجه شوند و بتوانند این کار را حرفه ای داشته باشند:

مرحله به مرحله میرویم جلو و بعضی جاها باید خودتان کد نویسی کنید ولی باز کد اماده را قرار داده ام:

مرحله1: برنامه نویسی فایل js

خوب برای این کار باید که یک اسلایدر را کد نویسی کنید که دکمه های راهنما و اینا داشته باشد که من قبلا این کار را کردم:

var MESSAGES = {
 "format.date":           "MM/dd/yyyy",
 "format.time":           "h:mm a",

 "photoviewer.toolbar.first":    "First Photo (Home)",
 "photoviewer.toolbar.prev":    "Previous Photo (Left arrow)",
 "photoviewer.toolbar.slideShow":  "Start/Pause Slide Show (Space)",
 "photoviewer.toolbar.next":    "Next Photo (Right arrow)",
 "photoviewer.toolbar.last":    "Last Photo (End)",
 "photoviewer.toolbar.email":    "Email Photo",
 "photoviewer.toolbar.permalink":  "Link to Photo",
 "photoviewer.toolbar.close":    "Exit (Esc)",
 "photoviewer.email.subject.photo": "Photo",

 "gallery.nophotos":        "No photos",
 "gallery.thumbs.start":      "Start",
 "gallery.thumbs.end":       "End",
 "gallery.toolbar.first":      "First Photo",
 "gallery.toolbar.prev":      "Previous Photo",
 "gallery.toolbar.view":      "View Photo",
 "gallery.toolbar.next":      "Next Photo",
 "gallery.toolbar.last":      "Last Photo",
 "gallery.view.full":        "Maximize Window",
 "gallery.view.photo":       "Show Photo Only",
 "gallery.view.text":        "Show Description Only",
 "gallery.view.close":       "Close Window"
};

var agent=navigator.userAgent.toLowerCase();var IE=(agent.indexOf("msie")!=-1&&agent.indexOf("opera")==-1);var IE7=(agent.indexOf("msie 7")!=-1);var IE8=(agent.indexOf("msie 8")!=-1);var OPERA=(agent.indexOf("opera")!=-1);var SAFARI=(agent.indexOf("safari")!=-1);var FIREFOX=(agent.indexOf("gecko")!=-1);var STRICT_MODE=(document.compatMode=="CSS1Compat");var _DOMAIN=undefined;var GALLERY_W=650;var GALLERY_H=530;if(USE_GOOGLE_MAPS==undefined){var USE_GOOGLE_MAPS=true;}
var USE_OLD_MAPS=!USE_GOOGLE_MAPS;var TESTING=false;var log=getLogger();if(document.location.href.indexOf("#jslog")!=-1)
log.enable();function Logger(){this.enable=loggerEnable;this.clear=loggerClear;this.log=loggerLog;this.debug=loggerDebug;this.info=loggerInfo;this.error=loggerError;var console=undefined;try{console=document.createElement("textarea");console.style.display="none";console.style.position="absolute";console.style.right="2px";console.style.bottom="2px";console.style.width="23em";console.style.height="40em";console.style.fontFamily="monospace";console.style.fontSize="9px";console.style.color="#000000";setOpacity(console,0.7);console.border="1px solid #808080";console.ondblclick=clearLogger;}catch(e){}
this.console=console;this.enabled=false;this.logTimeStart=getTimeMillis();}
function getLogger(){var log=undefined;var win=window;while(log==undefined){try{log=win.document.log;}catch(e){break;}
if(win==win.parent)
break;win=win.parent;}
if(log==undefined){log=new Logger();document.log=log;}
return log;}
function clearLogger(){getLogger().clear();}
function loggerEnable(){if(this.enabled||this.console==undefined)
return;if(window.document.body!=undefined){window.document.body.appendChild(this.console);this.console.style.display="";this.enabled=true;}}
function loggerDebug(msg){this.log("DEBUG",msg);}
function loggerInfo(msg){this.log("INFO",msg);}
function loggerError(msg,e){this.log("ERROR",msg,e);}
function loggerLog(level,msg,e){if(!this.enabled||this.console==undefined)
return;var millis=(getTimeMillis()-this.logTimeStart)+"";while(millis.length<6)
millis+=" ";var m=millis+" ";if(msg!=undefined)
m+=msg+" ";if(e!=undefined)
m+=e.name+": "+e.message;this.console.value+=m+"\n";}
function loggerClear(){if(!this.enabled||this.console==undefined)
return;this.console.value="";}
function getTimeMillis(){var t=new Date();return Date.UTC(t.getFullYear(),t.getMonth(),t.getDay(),t.getHours(),t.getMinutes(),t.getSeconds(),t.getMilliseconds());}
function getEvent(event){return(event!=undefined?event:window.event);}
function preventDefault(event){if(event.stopEvent)
event.stopEvent();if(event.preventDefault){event.preventDefault();event.stopPropagation();}else{event.returnValue=false;event.cancelBubble=true;}}
function getEventTarget(event){if(event==undefined)
return undefined;if(event.srcElement!=undefined)
return event.srcElement;else
return event.target;}
function getMousePosition(event){event=getEvent(event);var scrollLeft=window.pageXOffset;if(scrollLeft==undefined||scrollLeft===0)
scrollLeft=window.document.documentElement.scrollLeft;if(scrollLeft==undefined||scrollLeft===0)
scrollLeft=window.document.body.scrollLeft;var scrollTop=window.pageYOffset;if(scrollTop==undefined||scrollTop===0)
scrollTop=window.document.documentElement.scrollTop;if(scrollTop==undefined||scrollTop===0)
scrollTop=window.document.body.scrollTop;var x=event.clientX+scrollLeft;var y=event.clientY+scrollTop;return{x:x,y:y};}
function getResponse(url,async,getXML,callback,data){var req=undefined;try{req=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");}catch(e1){try{req=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");}catch(e2){req=new XMLHttpRequest();}}
if(req==undefined){log.error("Failed to initialize XML/HTTP");return undefined;}
req.open("GET",url,async);if(!async){req.send(undefined);if(req.readyState!=4){log.error("Request failed: "+req.readyState);return undefined;}
if(!getXML)
return req.responseText;else
return req.responseXML;}else{pollResponse(req,callback,data);req.send(undefined);return undefined;}}
function pollResponse(req,callback,data){if(req.readyState!=4)
window.setTimeout(function(){pollResponse(req,callback,data);},100);else
callback(req,data);}
function getDOMLocation(node){var x=node.offsetLeft;var y=node.offsetTop;while(node.offsetParent){x=x+node.offsetParent.offsetLeft;y=y+node.offsetParent.offsetTop;if(node==document.getElementsByTagName('body')[0]){break;}else{node=node.offsetParent;}}
return{x:x,y:y};}
function getElementsByTagName(node,tag){if(node==undefined)
return undefined;if(IE){return node.getElementsByTagName(tag);}
if(tag.indexOf(":")!=-1){tag=tag.split(":")[1];}
return node.getElementsByTagNameNS("*",tag);}
function getFirstElementsValue(node,tag){if(node==undefined)
return undefined;var nodes=getElementsByTagName(node,tag);if(nodes.length===0)
return undefined;else
return getElementValue(nodes[0]);}
function findDOMElement(id){var el=undefined;var win=window;while(el==undefined){try{el=win.document.getElementById(id);}catch(e){break;}
if(win===win.parent){break;}
win=win.parent;}
return el;}
function getElementValue(node){var i;var val="";for(i=0;i<node.childNodes.length;i++){if(node.childNodes[i].nodeValue!==null)
val+=node.childNodes[i].nodeValue;}
return val;}
function trim(str){if(str==undefined)
return undefined;return str.replace(/^\s*([\s\S]*\S+)\s*$|^\s*$/,'$1');}
function trimToLen(str,len){if(str==undefined){return undefined;}
if(str.length>len){str=str.substring(0,len)+"...";}
return str;}
function getRootWindow(){var win=window;while(win!=undefined){try{if(win===win.parent){break;}else if(win.parent!=undefined&&win.parent.document.location.href.indexOf("/selenium-server/")!=-1){break;}
win=win.parent;}catch(e){win.permissionDenied=true;break;}}
return win;}
function getURLParams(){var i,params=[];var url=window.location.search;if(url==undefined||url.length===0)
return undefined;url=url.substring(1);var namevals=url.replace(/\+/g," ").split("&");for(i=0;i<namevals.length;i++){var name,val;var pos=namevals[i].indexOf("=");if(pos!=-1){name=namevals[i].substring(0,pos);val=unescape(namevals[i].substring(pos+1));}else{name=namevals[i];val=undefined;}
params[name]=val;}
return params;}
function joinLists(list1,list2){var i;var size=0;var result=[];if(list1!=undefined&&list1.length>0){for(i=0;i<list1.length;i++)
result[i]=list1[i];size=list1.length;}
if(list2!=undefined&&list2.length>0){for(i=0;i<list2.length;i++)
result[i+size]=list2[i];}
return result;}
function setCookie(name,value,expire){var expiry=(expire==undefined)?"":("; expires="+expire.toGMTString());document.cookie=name+"="+value+expiry;}
function getCookie(name){if(document.cookie==undefined||document.cookie.length===0)
return undefined;var search=name+"=";var index=document.cookie.indexOf(search);if(index!=-1){index+=search.length;var end=document.cookie.indexOf(";",index);if(end==-1)
end=document.cookie.length;return unescape(document.cookie.substring(index,end));}}
function removeCookie(name){var today=new Date();var expires=new Date();expires.setTime(today.getTime()-1);setCookie(name,"",expires);}
function getMessage(id){if(MESSAGES[id]==undefined){return"("+id+")";}else{return MESSAGES[id];}}
function localizeNodeAttribs(node){var i;if(node==undefined)
return;if(node.alt!=undefined&&node.alt.indexOf("#")===0){node.alt=getMessage(node.alt.substring(1));}
if(node.title!=undefined&&node.title.indexOf("#")===0){node.title=getMessage(node.title.substring(1));}
if(node.childNodes!=undefined){for(i=0;i<node.childNodes.length;i++){localizeNodeAttribs(node.childNodes[i]);}}}
function padNumber(n,pad){n=n+"";while(n.length<pad){n="0"+n;}
return n;}
function isArray(obj){if(obj instanceof Array)
return true;else
return false;}
function simpleDateFormatter(date,pattern){var d=pattern;d=d.replace(/yyyy/g,date.getFullYear());d=d.replace(/yy/g,padNumber(date.getFullYear()%100,2));d=d.replace(/MM/g,padNumber(date.getMonth()+1,2));d=d.replace(/M/g,date.getMonth()+1);d=d.replace(/dd/g,padNumber(date.getDate(),2));d=d.replace(/d/g,date.getDate());d=d.replace(/HH/g,padNumber(date.getHours(),2));d=d.replace(/H/g,date.getHours());d=d.replace(/hh/g,padNumber(date.getHours()%12,2));d=d.replace(/h/g,date.getHours()%12);d=d.replace(/mm/g,padNumber(date.getMinutes(),2));d=d.replace(/m/g,date.getMinutes());d=d.replace(/ss/g,padNumber(date.getSeconds(),2));d=d.replace(/s/g,date.getSeconds());var am=(date.getHours()<12?"AM":"PM");d=d.replace(/a/g,am);return d;}
function formatDateTime(date){if(date==undefined)
return undefined;return formatDate(date)+" "+formatTime(date);}
function formatDate(date){var datePattern=getMessage("format.date");return simpleDateFormatter(date,datePattern);}
function formatTime(date){var timePattern=getMessage("format.time");return simpleDateFormatter(date,timePattern);}
function parseISOTime(strTime){if(strTime==undefined)
return undefined;var isoRE=/^(\d{4})-(\d\d)-(\d\d)T(\d\d):(\d\d):(\d\d)(\.\d{3})?([Z+-])?(\d\d)?:?(\d\d)?$/;if(!isoRE.test(strTime)){return undefined;}else{return new Date(RegExp.$1,RegExp.$2-1,RegExp.$3,RegExp.$4,RegExp.$5,RegExp.$6);}}
function setOpacity(elt,opacity){if(IE){elt.style.filter="alpha(opacity="+parseInt(opacity*100)+")";}
elt.style.KhtmlOpacity=opacity;elt.style.opacity=opacity;}
function validCoordinates(lat,lon){if(Math.abs(lat)>90||Math.abs(lon)>180){return false;}
if(lat===0.0&&lon===0.0){return false;}
return true;}
function isHosted(){var host=document.location.host;if(host==undefined)
host="";return((host.indexOf("pichak.net/blogcod/gallery/")==-1||host.indexOf("pichak.net/blogcod/gallery/")!=-1)&&host.indexOf("rtvslo.si")==-1&&host!="localhost"&&!checkDomain());}
function checkDomain(){try{if(_DOMAIN==undefined)
return false;var protocol=document.location.protocol;if(protocol==undefined)
protocol="http:";var host=document.location.host;if(host==undefined)
host="";host=host.toLowerCase();if(protocol.toLowerCase().indexOf("file")===0){return true;}
var pos=host.lastIndexOf(":");if(pos!=-1){host=host.substring(0,pos);}
if(host.indexOf("www.")===0){host=host.substring(4);}
if(host===""||host=="localhost"||host=="127.0.0.1")
return true;var domain=_DOMAIN.toLowerCase();pos=domain.indexOf("://");if(pos!=-1){domain=domain.substring(pos+3);}
pos=domain.indexOf("/");if(pos!=-1){domain=domain.substring(0,pos);}
if(domain.indexOf("www.")===0){domain=domain.substring(4);}
if(host==domain){return true;}else if(new RegExp(domain).test(host)){return true;}
return false;}catch(e){return true;}}
function getWindowSize(win){var availW=win.innerWidth;if(availW==undefined||availW===0||isNaN(availW))
availW=win.document.documentElement.clientWidth;if(availW==undefined||availW===0||isNaN(availW))
availW=win.document.body.clientWidth;var availH=win.innerHeight;if(availH==undefined||availH===0||isNaN(availH))
availH=win.document.documentElement.clientHeight;if(availH==undefined||availH===0||isNaN(availH))
availH=win.document.body.clientHeight;return{w:availW,h:availH};}
function getDocumentSize(win){var winSize=getWindowSize(win);var scrollPos=getScrollPos(win);var w=winSize.w+scrollPos.left;var h=winSize.h+scrollPos.top;w=Math.max(w,win.document.body.offsetWidth);h=Math.max(h,win.document.body.offsetHeight);w=Math.max(w,win.document.body.scrollWidth);h=Math.max(h,win.document.body.scrollHeight);return{w:w,h:h};}
function getScrollPos(win){var scrollTop=win.pageYOffset;if(scrollTop==undefined||scrollTop===0)
scrollTop=win.document.documentElement.scrollTop;if(scrollTop==undefined||scrollTop===0)
scrollTop=win.document.body.scrollTop;var scrollLeft=win.pageXOffset;if(scrollLeft==undefined||scrollLeft===0)
scrollLeft=win.document.documentElement.scrollLeft;if(scrollLeft==undefined||scrollLeft===0)
scrollLeft=win.document.body.scrollLeft;return{top:scrollTop,left:scrollLeft};}
var CLEAR_EVENTS=["onclick","ondblclick","onkeydown","onkeypress","onmousedown","onmouseup","onmousemove","onmouseover","onmouseout","onmousewheeldown","oncontextmenu"];function clearEvents(){var i,j;var count=0;if(document.all==undefined)
return;for(i=0;i<document.all.length;i++){for(j=0;j<CLEAR_EVENTS.length;j++){var event=document.all[i][CLEAR_EVENTS[j]];if(event!=undefined){document.all[i][CLEAR_EVENTS[j]]=null;count++;}}}}
if(window.attachEvent)
window.attachEvent("onunload",clearEvents);function getGallery(){var gallery=undefined;var win=window;while(gallery==undefined){try{gallery=win.document.gallery;}catch(e){break;}
var tmpWin=win;win=win.parent;if(tmpWin===win){break;}}
return gallery;}
function getMap(){if(this.map!=undefined)
return this.map;try{if(document.map!=undefined)
return document.map;}catch(e){}
try{if(window.parent.document.map!=undefined)
return window.parent.document.map;}catch(e){}
return undefined;}
function viewerCloseCallback(photoIndex){var i,j,n=0;var gallery=getGallery();for(i=0;i<gallery.sets.length;i++){for(j=0;j<gallery.sets[i].photos.length;j++){var p=gallery.sets[i].photos[j];if(p==undefined||p.orig==undefined||p.orig.src==undefined)
continue;if(n==photoIndex){gallery.setIndex=i;gallery.photoIndex=j;gallery.renderPhotos();gallery.win.focus();return;}
n++;}}}
var VIEWER_INDEX=0;var SLIDE_DURATION=4000;var SLIDE_OFFSET=50;var SLIDE_PHOTOS=true;var FADE_BORDER=false;var FADE_STEPS=10;var MOVE_STEP=1;var PRELOAD_TIMEOUT=60000;var BORDER_WIDTH=5;var FONT_SIZE=10;var LINE_HEIGHT="0.7em";var OFFSET_LEFT=0;var OFFSET_TOP=0;var REST_URL="/rest/";var P_IMG_ROOT="http://pichak.net/blogcod/gallery/";var TOOLBAR_IMG="toolbar.png";var TOOLBAR_IMG_RUNNING="toolbar2.png";var TOOLBAR_IMG_BACK="toolbar-back";var TOOLBAR_IMG_MASK="toolbar-mask.png";var TOOLBAR_IMG_LOADING="loading-anim.gif";var TOOLBAR_W=440;var TOOLBAR_H=75;var TOOLBAR_IMG_W=420;var TOOLBAR_IMG_H=44;var TOOLBAR_LINK="http://www.pichak.net/blogcod/gallery/";var TOOLBAR_OPACITY=0.7;var TOOLBAR_FONT_COLOR="#ffffff";var TOOLBAR_FONT_STYLE="tahoma";var BYLINE_FONT_COLOR=TOOLBAR_FONT_COLOR;var BYLINE_FONT_STYLE=TOOLBAR_FONT_STYLE;var BYLINE_POSITION_RIGHT=5;var BYLINE_POSITION_BOTTOM=5;var VIEWER_ID_PREFIX="PhotoViewer";var VIEWER_ID_BACK=VIEWER_ID_PREFIX+"Back";var VIEWER_ID_TOOLBAR=VIEWER_ID_PREFIX+"Toolbar";var VIEWER_ID_TOOLBAR_MAP=VIEWER_ID_PREFIX+"ToolbarMap";var VIEWER_ID_TOOLBAR_IMG=VIEWER_ID_PREFIX+"ToolbarImg";var VIEWER_ID_LOADING=VIEWER_ID_PREFIX+"Loading";var VIEWER_ID_TIME=VIEWER_ID_PREFIX+"Time";var VIEWER_ID_TITLE=VIEWER_ID_PREFIX+"Title";var VIEWER_ID_BYLINE=VIEWER_ID_PREFIX+"Byline";var VIEWER_ID_PHOTO=VIEWER_ID_PREFIX+"Photo";var VIEWER_ID_CTXMENU=VIEWER_ID_PREFIX+"CtxMenu";var TITLE_MAX_LENGTH=80;var TOOLBAR_IMG_LOADING_LEFT=273;var TOOLBAR_IMG_LOADING_TOP=24;function PhotoViewer(win,handleKeys){this.setImageRoot=setImageRoot;this.add=addPhoto;this.show=showPhoto;this.close=closePhoto;this.randomize=randomize;this.isShown=isPhotoShown;this.setBackground=setPhotoBackground;this.setShowToolbar=setShowToolbar;this.setToolbarImage=setToolbarImage;this.setShowCallback=setShowCallback;this.setCloseCallback=setCloseCallback;this.setEndCallback=setEndCallback;this.setLoading=setPhotoLoading;this.addBackShade=addBackShade;this.addToolbar=addToolbar;this.addCaptions=addCaptions;this.addByLine=addByLine;this.addBylineCaption=addBylineCaption;this.next=nextPhoto;this.prev=prevPhoto;this.first=firstPhoto;this.last=lastPhoto;this.slideShow=slideShow;this.slideShowStop=slideShowStop;this.startSlideShow=startSlideShow;this.handleKey=viewerHandleKey;this.checkStartFragmentIdentifier=checkStartFragmentIdentifier;this.checkStopFragmentIdentifier=checkStopFragmentIdentifier;this.setStartFragmentIdentifier=setStartFragmentIdentifier;this.setStopFragmentIdentifier=setStopFragmentIdentifier;this.email=emailPhoto;this.favorite=favoritePhoto;this.permalink=linkPhoto;this.setBackgroundColor=setBackgroundColor;this.setBorderWidth=setBorderWidth;this.setSlideDuration=setSlideDuration;this.disablePanning=disablePanning;this.enablePanning=enablePanning;this.disableFading=disableFading;this.enableFading=enableFading;this.disableShade=disableShade;this.enableShade=enableShade;this.setShadeColor=setShadeColor;this.setShadeOpacity=setShadeOpacity;this.setFontSize=setFontSize;this.setFont=setFont;this.enableAutoPlay=enableAutoPlay;this.disableAutoPlay=disableAutoPlay;this.enableEmailLink=enableEmailLink;this.disableEmailLink=disableEmailLink;this.enablePhotoLink=enablePhotoLink;this.disablePhotoLink=disablePhotoLink;this.setOnClickEvent=setOnClickEvent;this.setPhotoOnClickEvent=setPhotoOnClickEvent;this.setOnRightclickEvent=setOnRightclickEvent;this.enableLoop=enableLoop;this.disableLoop=disableLoop;this.enableToolbarAnimator=enableToolbarAnimator;this.disableToolbarAnimator=disableToolbarAnimator;this.enableToolbar=enableToolbar;this.disableToolbar=disableToolbar;this.setControlsImageMap=setControlsImageMap;this.setOverrideToolbarStyles=setOverrideToolbarStyles;this.setNoPadding=setNoPadding;this.getPhoto=getPhoto;this.getPhotoIndex=getPhotoIndex;this.hideOverlappingElements=hideOverlappingElements;this.showOverlappingElements=showOverlappingElements;this.addContextMenu=addContextMenu;this.setEmailAddress=setEmailAddress;this.id=VIEWER_ID_PREFIX+VIEWER_INDEX;VIEWER_INDEX++;this.photos=[];this.index=0;this.win=(win!=undefined?win:window);this.shown=false;this.showToolbar=true;this.backgroundColor="#000000";this.shadeColor="#000000";this.shadeOpacity=0.7;this.borderColor="#000000";this.shadeColor="#000000";this.shadeOpacity=0.7;this.borderWidth=BORDER_WIDTH;this.backgroundShade=true;this.fadePhotos=true;this.autoPlay=false;this.enableEmailLink=true;this.isEnablePhotoLink=true;this.slideDuration=SLIDE_DURATION;this.panPhotos=SLIDE_PHOTOS;this.fontSize=FONT_SIZE;this.font=undefined;if((handleKeys==undefined||handleKeys)&&!VIEWER_KEY_EVENT_ADDED){if(this.win.addEventListener){this.win.addEventListener("keydown",viewerHandleKey,false);}else{this.win.document.attachEvent("onkeydown",viewerHandleKey);}
VIEWER_KEY_EVENT_ADDED=true;}
this.win.document.viewer=this;if(OPERA)
this.disableFading();}
var VIEWER_KEY_EVENT_ADDED=false;function PhotoImg(id,src,w,h,time,title,byline,link){this.id=id;this.src=src;this.w=parseInt(w,10);this.h=parseInt(h,10);this.time=time;this.title=title;this.byline=byline;this.link=link;}
function getViewer(){var viewer=undefined;var win=window;while(viewer==undefined){try{viewer=win.document.viewer;}catch(e){break;}
if(win===win.parent){break;}
win=win.parent;}
return viewer;}
function setImageRoot(root){P_IMG_ROOT=root;}
function addPhoto(photo,title,time,byline,link){var type=typeof photo;if(typeof photo=="string"){photo=new PhotoImg(undefined,photo,undefined,undefined,time,title,byline,link);}
this.photos.push(photo);}
function randomize(){var o=this.photos;for(var j,x,i=o.length;i;j=parseInt(Math.random((new Date()).getSeconds())*i,10),x=o[--i],o[i]=o[j],o[j]=x);}
function setPhotoBackground(color,border,doShade){if(color!=undefined)
this.backgroundColor=color;if(border!=undefined)
this.borderColor=border;if(doShade!=undefined)
this.backgroundShade=doShade;}
function setPhotoLoading(isLoading){this.isLoading=isLoading;var elt=this.win.document.getElementById(VIEWER_ID_LOADING);if(elt==undefined)
return;elt.style.display=isLoading?"":"none";}
function setBackgroundColor(color){this.backgroundColor=color;this.borderColor=color;}
function setBorderWidth(width){this.borderWidth=width;}
function setSlideDuration(duration){this.slideDuration=duration;}
function disableShade(){this.backgroundShade=false;}
function enableShade(){this.backgroundShade=true;}
function setShadeColor(color){this.shadeColor=color;}
function setShadeOpacity(opacity){this.shadeOpacity=opacity;}
function disableFading(){this.fadePhotos=false;}
function enableFading(){this.fadePhotos=true;}
function disablePanning(){this.panPhotos=false;}
function enablePanning(){this.panPhotos=true;}
function setFontSize(size){this.fontSize=size;}
function setFont(font){this.font=font;}
function enableAutoPlay(){this.autoPlay=true;}
function disableAutoPlay(){this.autoPlay=false;}
function enableEmailLink(){this.enableEmailLink=true;}
function disableEmailLink(){this.enableEmailLink=false;}
function enablePhotoLink(){this.isEnablePhotoLink=true;}
function disablePhotoLink(){this.isEnablePhotoLink=false;}
function setOnClickEvent(newfunc){this.customOnClickEvent=newfunc;}
function setPhotoOnClickEvent(newfunc){this.photoOnClickEvent=newfunc;}
function setOnRightclickEvent(newfunc){this.customOnRightclickEvent=newfunc;}
function enableLoop(){this.loop=true;}
function disableLoop(){this.loop=false;}
function enableToolbar(){this.showToolbar=true;}
function disableToolbar(){this.showToolbar=false;}
function enableToolbarAnimator(){this.toolbarAnimator=new ToolbarAnimator(this);}
function disableToolbarAnimator(){if(this.toolbarAnimator!=undefined){this.toolbarAnimator.reset();this.toolbarAnimator=undefined;}}
function setControlsImageMap(imagemap){this.customImageMap=imagemap;}
function setOverrideToolbarStyles(overrideToolbarStyles){this.overrideToolbarStyles=overrideToolbarStyles;}
function setNoPadding(nopadding){this.nopadding=nopadding;}
function setEmailAddress(address){this.emailAddress=address;}
function getPhoto(){return this.photos[this.index];}
function getPhotoIndex(src){if(!src||src.length===0)return-1;for(var i=0;i<this.photos.length;i++){if(this.photos[i].src==src)return i;}
return-1;}
function showPhoto(index,cropWidth,opacity){if(this.photos.length===0){return true;}
if(getRootWindow().permissionDenied&&this.badgeMode==undefined&&!getRootWindow().livemode){this.setStartFragmentIdentifier(index);return true;}
if(index!=undefined)
this.index=index;if(this.index<0||this.index>=this.photos.length){log.error("Invalid photo index");return true;}
var doc=this.win.document;var firstShow=false;if(!this.shown){firstShow=true;doc.viewer=this;try{this.hideOverlappingElements();}catch(e){}}
var zIndex=16384;var winSize=getWindowSize(this.win);var availW=winSize.w-(this.nopadding?this.borderWidth*2:20);var availH=winSize.h-(this.nopadding?this.borderWidth*2:20);var scrollPos=getScrollPos(this.win);var scrollLeft=scrollPos.left;var scrollTop=scrollPos.top;this.addBackShade(zIndex);this.addByLine(zIndex);this.addBylineCaption();if(this.showToolbar){this.addToolbar(availW,zIndex);this.addCaptions();}
var photo=this.photos[this.index];if(isNaN(photo.w)||isNaN(photo.h)){if(photo.preloadImage!=undefined){if(isNaN(photo.w)&&photo.preloadImage.width>0)
photo.w=photo.preloadImage.width;if(isNaN(photo.h)&&photo.preloadImage.height>0)
photo.h=photo.preloadImage.height;}else{this.index--;this.next();return false;}}
if(isNaN(photo.w)||isNaN(photo.h)){this.index--;this.next();return false;}
this.shown=true;var offset=(this.nopadding?0:20);var pw=-1;var ph=-1;if(parseInt(photo.w)>availW||parseInt(photo.h)>availH){if(parseInt(photo.w)/availW>parseInt(photo.h)/availH){pw=availW-offset;ph=parseInt(pw*photo.h/photo.w);}else{ph=availH-offset;pw=parseInt(ph*photo.w/photo.h);}}else{pw=parseInt(photo.w);ph=parseInt(photo.h);}
if(pw<=0||ph<=0){if(!this.showToolbar)
throw"Missing photo dimension";}
if(cropWidth==undefined)
cropWidth=0;var photoDiv=doc.createElement("div");photoDiv.id=VIEWER_ID_PHOTO;photoDiv.style.visibility="hidden";photoDiv.style.position="absolute";photoDiv.style.zIndex=zIndex;photoDiv.style.overflow="hidden";photoDiv.style.border=this.borderWidth+"px solid "+this.borderColor;photoDiv.style.textAlign="center";photoDiv.style.backgroundColor=this.backgroundColor;var photoElt=doc.createElement("img");photoElt.style.visibility="hidden";photoElt.style.position="relative";photoElt.style.backgroundColor=this.backgroundColor;photoElt.style.border="none";photoElt.style.cursor="pointer";photoElt.style.zIndex=(parseInt(photoDiv.style.zIndex)+1)+"";photoElt.onclick=this.photoOnClickEvent?this.photoOnClickEvent:onClickEvent;photoElt.oncontextmenu=onContextMenuEvent;if(opacity!=undefined&&this.fadePhotos){var fadeElt=(FADE_BORDER?photoDiv:photoElt);setOpacity(fadeElt,opacity);}
var left=parseInt((availW-pw)/2)+(this.nopadding?0:OFFSET_LEFT);photoDiv.style.left=(left+scrollLeft+cropWidth/2)+"px";var top=parseInt((availH-ph)/2)+(this.nopadding?0:OFFSET_TOP);photoDiv.style.top=(top+scrollTop)+"px";photoElt.style.visibility="hidden";photoDiv.style.width=(pw-cropWidth>0?pw-cropWidth:pw)+"px";photoDiv.style.height=ph+"px";photoElt.style.width=pw+"px";photoElt.style.height=ph+"px";photoElt.src=photo.src;photoDiv.style.visibility="visible";photoElt.style.visibility="visible";photoDiv.appendChild(photoElt);doc.body.appendChild(photoDiv);if(this.photoDiv!=undefined){try{doc.body.removeChild(this.photoDiv);}catch(e){}}
this.photoDiv=photoDiv;this.photoImg=photoElt;this.setLoading(false);if(this.showCallback!=undefined)
this.showCallback(this.index);if(firstShow&&this.autoPlay){this.slideShow(true);}
return false;}
function isPhotoShown(){return this.shown;}
function closeViewer(){getViewer().close();}
function onPhotoLoad(event){var viewer=getViewer();if(viewer!=undefined){if(flickrHack(viewer,viewer.index)){viewer.setLoading(false);viewer.index--;viewer.next();return;}
viewer.show();}}
function closePhoto(){var win=this.win;if(win==undefined)
win=window;var doc=win.document;var elt=this.photoDiv;if(elt!=undefined)
doc.body.removeChild(elt);elt=doc.getElementById(VIEWER_ID_TOOLBAR);if(elt!=undefined)
doc.body.removeChild(elt);elt=doc.getElementById(VIEWER_ID_BYLINE);if(elt!=undefined)
doc.body.removeChild(elt);elt=doc.getElementById(VIEWER_ID_BACK);if(elt!=undefined)
doc.body.removeChild(elt);this.shown=false;this.slideShowRunning=false;this.slideShowPaused=false;try{this.showOverlappingElements();}catch(e){log.error(e);}
if(this.toolbarAnimator!=undefined){this.toolbarAnimator.reset();}
if(this.closeCallback!=undefined)
this.closeCallback(this.index);if(this.contextMenu!=undefined)
this.contextMenu.hide();}
function nextPhoto(n){if(this.contextMenu!=undefined&&this.contextMenu.visible)
this.contextMenu.hide();if(this.isLoading)
return;if(n==undefined)
n=1;var oldIndex=this.index;if(this.index+n>=this.photos.length){if(this.loop&&n!=this.photos.length){this.index=0;}else{this.index=this.photos.length-1;}}else if(this.index+n<0){if(n<-1)
this.index=0;else if(this.loop)
this.index=this.photos.length-1;else
return;}else{this.index+=n;}
if(this.index==oldIndex)
return;this.slideShowStop();var img=new Image();this.photos[this.index].preloadImage=img;this.setLoading(true);img.onload=onPhotoLoad;img.onerror=onPhotoLoad;if(this.photos[this.index].src!=undefined){img.src=this.photos[this.index].src;}else{onPhotoLoad();}}
function prevPhoto(n){if(this.contextMenu!=undefined&&this.contextMenu.visible)
this.contextMenu.hide();if(n==undefined)
n=1;this.next(-n);}
function firstPhoto(){if(this.contextMenu!=undefined&&this.contextMenu.visible)
this.contextMenu.hide();this.prev(this.photos.length);}
function lastPhoto(){if(this.contextMenu!=undefined&&this.contextMenu.visible)
this.contextMenu.hide();this.next(this.photos.length);}
function startSlideShow(){if(this.contextMenu!=undefined&&this.contextMenu.visible)
this.contextMenu.hide();getViewer().slideShow(true);}
var slideTimeout;var slidePreloadImageLoaded=false;var slidePreloadTime=undefined;function slideShow(start){if(this.toolbarAnimator!=undefined)
this.toolbarAnimator.slideshowAction();var nextIndex=this.index+1;if(nextIndex>=this.photos.length){if(this.loop)
nextIndex=0;else if(!this.slideShowPaused&&!this.slideShowRunning){this.setToolbarImage(P_IMG_ROOT+"/"+TOOLBAR_IMG);return;}}
var doc=this.win.document;var viewer=this;var photoElt=this.photoImg;if(photoElt==undefined)
return;var photoDiv=this.photoDiv;var fadeElt=(FADE_BORDER?photoDiv:photoElt);if(start!=undefined&&start===true){if(this.slideShowPaused){this.slideShowPaused=false;this.setToolbarImage(P_IMG_ROOT+"/"+TOOLBAR_IMG_RUNNING);if(this.contextMenu!=undefined&&this.contextMenu.visible)
this.contextMenu.hide();return;}else if(this.slideShowRunning){this.slideShowPaused=true;this.setToolbarImage(P_IMG_ROOT+"/"+TOOLBAR_IMG);return;}else{if(this.contextMenu!=undefined&&this.contextMenu.visible)
this.contextMenu.hide();this.slideShowRunning=true;this.slideShowPaused=false;this.slideFirstPhoto=true;this.setToolbarImage(P_IMG_ROOT+"/"+TOOLBAR_IMG_RUNNING);}
if(this.isLoading||this.index>this.photos.length-1){return;}}else if(this.slideShowPaused){window.setTimeout(function(){viewer.slideShow(false);},200);return;}else if(!this.slideShowRunning){this.setToolbarImage(P_IMG_ROOT+"/"+TOOLBAR_IMG);return;}
var left=0;if(photoElt.leftOffset!=undefined){left=parseFloat(photoElt.leftOffset);}
if(left===0){if(nextIndex<this.photos.length){slidePreloadImageLoaded=false;var slidePreloadImage=new Image();this.photos[nextIndex].preloadImage=slidePreloadImage;slidePreloadTime=getTimeMillis();slidePreloadImage.onload=onSlideLoad;slidePreloadImage.onerror=onSlideLoad;slidePreloadImage.src=this.photos[nextIndex].src;}}
if(left>-SLIDE_OFFSET){left-=MOVE_STEP;if(-left<=FADE_STEPS){if(fadeElt.style.opacity!=undefined&&parseFloat(fadeElt.style.opacity)<1){if(this.fadePhotos&&this.photos[this.index].src!=undefined)
setOpacity(fadeElt,-left/FADE_STEPS);}}else if(left+SLIDE_OFFSET<FADE_STEPS){if(nextIndex<this.photos.length&&!slidePreloadImageLoaded){if(slidePreloadTime!=undefined&&getTimeMillis()-slidePreloadTime>PRELOAD_TIMEOUT)
slidePreloadImageLoaded=true;left++;this.setLoading(true);}else{if(nextIndex<this.photos.length&&this.fadePhotos&&this.photos[this.index].src!=undefined)
setOpacity(fadeElt,(left+SLIDE_OFFSET)/FADE_STEPS);}}
photoElt.leftOffset=left;if(this.panPhotos&&!this.slideFirstPhoto){photoElt.style.left=left+"px";}}else{if(nextIndex>=this.photos.length){this.slideShowRunning=false;this.slideShowPaused=false;this.setToolbarImage(P_IMG_ROOT+"/"+TOOLBAR_IMG);if(this.toolbarAnimator!=undefined)
this.toolbarAnimator.reset();if(this.endCallback!=undefined)
this.endCallback();return;}
this.index=nextIndex;this.slideFirstPhoto=false;this.show(undefined,(this.panPhotos?SLIDE_OFFSET:0),0);fadeElt=(FADE_BORDER?this.photoDiv:this.photoImg);if(this.fadePhotos)
setOpacity(fadeElt,0);this.photoImg.leftOffset=0;if(this.panPhotos)
this.photoImg.style.left="0px";}
var pause=this.slideDuration/SLIDE_OFFSET;if(this.slideFirstPhoto){pause/=2;}
slideTimeout=window.setTimeout(function(){viewer.slideShow(false);},pause);}
function onSlideLoad(event){var viewer=getViewer();if(viewer!=undefined){if(flickrHack(viewer,viewer.index+1)){var slidePreloadImage=viewer.photos[viewer.index+1].preloadImage;slidePreloadImage.src=viewer.photos[viewer.index+1].src;slidePreloadTime=getTimeMillis();return;}
slidePreloadImageLoaded=true;viewer.setLoading(false);}}
function slideShowStop(){this.slideShowRunning=false;this.slideShowPaused=false;var doc=this.win.document;var photoElt=this.photoImg;if(photoElt!=undefined){if(this.fadePhotos){var fadeElt=(FADE_BORDER?this.photoDiv:photoElt);setOpacity(fadeElt,1);}
photoElt.style.left="0px";}}
function addBackShade(zIndex){var doc=this.win.document;if(doc.getElementById(VIEWER_ID_BACK)!=undefined){return;}
var photoBack=doc.createElement("div");photoBack.id=VIEWER_ID_BACK;photoBack.style.top="0px";photoBack.style.left="0px";photoBack.style.bottom="0px";photoBack.style.right="0px";photoBack.style.margin="0";photoBack.style.padding="0";photoBack.style.border="none";photoBack.style.cursor="pointer";if(IE&&!(IE7&&STRICT_MODE)){photoBack.style.position="absolute";var docSize=getDocumentSize(this.win);photoBack.style.width=(docSize.w-21)+"px";photoBack.style.height=(docSize.h-4)+"px";}else{photoBack.style.position="fixed";photoBack.style.width="100%";photoBack.style.height="100%";}
photoBack.style.zIndex=zIndex-1;photoBack.style.backgroundColor=this.shadeColor;if(this.backgroundShade)
setOpacity(photoBack,this.shadeOpacity);else
setOpacity(photoBack,0.0);photoBack.onclick=onClickEvent;doc.body.appendChild(photoBack);}
function addToolbar(availW,zIndex){var doc=this.win.document;var i;if(doc.getElementById(VIEWER_ID_TOOLBAR)!=undefined)
return;var photoToolbar=doc.createElement("div");photoToolbar.id=VIEWER_ID_TOOLBAR;setOpacity(photoToolbar,TOOLBAR_OPACITY);photoToolbar.style.zIndex=zIndex+1;var imgBack=TOOLBAR_IMG_BACK;if(!isHosted()){imgBack+="-nologo";}
if(IE&&!IE7){imgBack+="-indexed";}
imgBack+=".png";if(!this.overrideToolbarStyles){var bottom=10;if(IE&&!(IE7&&STRICT_MODE)){photoToolbar.style.position="absolute";if(IE7||IE8){var top=getWindowSize(this.win).h+getScrollPos(this.win).top;photoToolbar.style.top=(top-TOOLBAR_H-10)+"px";}else{photoToolbar.style.bottom=bottom+"px";}}else{photoToolbar.style.position="fixed";photoToolbar.style.bottom=bottom+"px";}
photoToolbar.style.left=(availW-TOOLBAR_W+10)/2+"px";photoToolbar.style.width=TOOLBAR_W+"px";photoToolbar.style.height=TOOLBAR_H+"px";photoToolbar.style.textAlign="center";photoToolbar.style.backgroundImage="url('"+P_IMG_ROOT+"/"+imgBack+"')";photoToolbar.style.backgroundPosition="50% 0%";photoToolbar.style.backgroundRepeat="no-repeat";photoToolbar.style.lineHeight=LINE_HEIGHT;photoToolbar.style.border="none";}
var toolbarMask=undefined;if(!this.enableEmailLink&&TOOLBAR_IMG_MASK!=undefined){toolbarMask=doc.createElement("img");toolbarMask.style.position="absolute";toolbarMask.style.width=44;toolbarMask.style.height=44;toolbarMask.style.left="289px";toolbarMask.style.top="0px";toolbarMask.style.border="none";toolbarMask.src=P_IMG_ROOT+"/"+TOOLBAR_IMG_MASK;photoToolbar.appendChild(toolbarMask);}
if(!this.isEnablePhotoLink&&TOOLBAR_IMG_MASK!=undefined){toolbarMask=doc.createElement("img");toolbarMask.style.position="absolute";toolbarMask.style.width=44;toolbarMask.style.height=44;toolbarMask.style.left="339px";toolbarMask.style.top="0px";toolbarMask.style.border="none";toolbarMask.src=P_IMG_ROOT+"/"+TOOLBAR_IMG_MASK;photoToolbar.appendChild(toolbarMask);}
var imgMap=this.customImageMap;if(imgMap===undefined){imgMap=doc.createElement("map");var ssl=false;try{ssl=(window.parent.document.location.protocol=="https:");}catch(ex){}
var areas=[];areas.push(["getViewer().first()","17",getMessage("photoviewer.toolbar.first")]);areas.push(["getViewer().prev()","68",getMessage("photoviewer.toolbar.prev")]);areas.push(["getViewer().slideShow(true)","122",getMessage("photoviewer.toolbar.slideShow")]);areas.push(["getViewer().next()","175",getMessage("photoviewer.toolbar.next")]);areas.push(["getViewer().last()","227",getMessage("photoviewer.toolbar.last")]);if(this.enableEmailLink)
areas.push(["getViewer().email()","300",getMessage("photoviewer.toolbar.email")]);if(this.isEnablePhotoLink)
areas.push(["getViewer().permalink()","350",getMessage("photoviewer.toolbar.permalink")]);areas.push(["getViewer().close()","402",getMessage("photoviewer.toolbar.close")]);for(i=0;i<areas.length;i++){var area=doc.createElement("area");if(!ssl)
area.href="javascript:void(0)";area.alt=areas[i][2];area.title=area.alt;area.shape="circle";area.coords=areas[i][1]+", 21, 22";area.onclick=buildAreaMapClosure(areas[i][0]);imgMap.appendChild(area);}}
imgMap.name=VIEWER_ID_TOOLBAR_MAP;imgMap.id=VIEWER_ID_TOOLBAR_MAP;var img=doc.createElement("img");img.id=VIEWER_ID_TOOLBAR_IMG;img.src=P_IMG_ROOT+"/"+TOOLBAR_IMG;img.width=TOOLBAR_IMG_W;img.height=TOOLBAR_IMG_H;img.style.border="none";img.style.background="none";if(STRICT_MODE){img.style.margin="4px 0px 0px 0px";}else{img.style.margin="4px";}
img.useMap="#"+VIEWER_ID_TOOLBAR_MAP;photoToolbar.appendChild(imgMap);photoToolbar.appendChild(img);if(isHosted()){var ttLink=doc.createElement("a");ttLink.style.position="absolute";ttLink.style.bottom="0px";ttLink.style.right="0px";ttLink.style.width="95px";ttLink.style.height="25px";ttLink.style.background="none";ttLink.alt="p i c h a k . n e t";ttLink.title=ttLink.alt;ttLink.cursor=ttLink.alt;ttLink.href=TOOLBAR_LINK;ttLink.target="_new";ttLink.alt="p i c h a k . n e t";ttLink.title=ttLink.alt;photoToolbar.appendChild(ttLink);}
var loadingIcon=doc.createElement("img");loadingIcon.id=VIEWER_ID_LOADING;loadingIcon.width=16;loadingIcon.height=16;loadingIcon.style.display="none";loadingIcon.style.position="absolute";loadingIcon.style.left=(TOOLBAR_IMG_LOADING_LEFT-8)+"px";loadingIcon.style.top=(TOOLBAR_IMG_LOADING_TOP-8)+"px";loadingIcon.src=P_IMG_ROOT+"/"+TOOLBAR_IMG_LOADING;loadingIcon.style.border="none";loadingIcon.style.background="none";photoToolbar.appendChild(loadingIcon);photoToolbar.appendChild(doc.createElement("br"));var photoTime=doc.createElement("span");photoTime.id=VIEWER_ID_TIME;if(!this.overrideToolbarStyles){photoTime.position="relative";photoTime.style.color=TOOLBAR_FONT_COLOR;photoTime.style.fontFamily=TOOLBAR_FONT_STYLE;photoTime.style.fontSize=this.fontSize+"px";if(STRICT_MODE){photoTime.style.lineHeight=this.fontSize+"px";}
if(this.font!=undefined){photoTime.style.font=this.font;}
photoTime.style.cssFloat="none";photoTime.style.textAlign="right";photoTime.style.padding="0px 10px";}
photoTime.appendChild(doc.createTextNode(" "));photoToolbar.appendChild(photoTime);var photoTitle=doc.createElement("span");photoTitle.id=VIEWER_ID_TITLE;if(!this.overrideToolbarStyles){photoTitle.position="relative";photoTitle.style.color=TOOLBAR_FONT_COLOR;photoTitle.style.fontFamily=TOOLBAR_FONT_STYLE;photoTitle.style.fontSize=this.fontSize+"px";if(STRICT_MODE){photoTitle.style.lineHeight=this.fontSize+"px";}
if(this.font!=undefined){photoTitle.style.font=this.font;}
photoTitle.style.cssFloat="right";photoTitle.style.textAlign="left";photoTitle.style.paddingright="20px";}
photoTitle.appendChild(doc.createTextNode(" "));photoToolbar.appendChild(photoTitle);doc.body.appendChild(photoToolbar);}
function addByLine(zIndex){var doc=this.win.document;if(doc.getElementById(VIEWER_ID_BYLINE)!=undefined)
return;var photoByline=doc.createElement("div");photoByline.appendChild(doc.createTextNode(""));photoByline.style.color=BYLINE_FONT_COLOR;photoByline.style.fontFamily=BYLINE_FONT_STYLE;photoByline.style.fontSize=this.fontSize+"px";if(this.font!=undefined){photoByline.style.font=this.font;}
photoByline.id=VIEWER_ID_BYLINE;photoByline.style.position="absolute";photoByline.style.right=BYLINE_POSITION_RIGHT+"px";if(IE&&!(IE7&&STRICT_MODE)){photoByline.style.position="absolute";if(IE7||IE8){var top=getWindowSize(this.win).h+getScrollPos(this.win).top;photoByline.style.top=(top-30)+"px";}else{photoByline.style.bottom=BYLINE_POSITION_BOTTOM+"px";}}else{photoByline.style.position="fixed";photoByline.style.bottom=BYLINE_POSITION_BOTTOM+"px";}
photoByline.style.zIndex=zIndex+1;photoByline.appendChild(doc.createTextNode(" "));doc.body.appendChild(photoByline);}
function buildAreaMapClosure(func){return function(event){eval(func);blurElement(event);return false;};}
function blurElement(event){var target=getEventTarget(getEvent(event));if(target!=undefined)
target.blur();}
function setToolbarImage(img){var doc=this.win.document;var elt=doc.getElementById(VIEWER_ID_TOOLBAR_IMG);if(elt!=undefined)
elt.src=img;}
function setShowToolbar(doShow){this.showToolbar=doShow;}
function addCaptions(){var photo=this.photos[this.index];var doc=this.win.document;var photoTime=doc.getElementById(VIEWER_ID_TIME);var photoTitle=doc.getElementById(VIEWER_ID_TITLE);var time=(this.index+1)+"/"+this.photos.length;if(photo.time!=undefined){time+=" ["+photo.time+"]";}
photoTime.firstChild.nodeValue=time;var title=(photo.title!=undefined?photo.title:"");photoTitle.title="";photoTitle.alt="";if(title.length>TITLE_MAX_LENGTH){photoTitle.title=title;photoTitle.alt=title;title=title.substring(0,TITLE_MAX_LENGTH)+" ...";}
if(title.indexOf("\n")!==0){title=title.replace("\n","
");photoTitle.innerHTML=title;}else{photoTitle.nodeValue=title;}}
function addBylineCaption(){var photo=this.photos[this.index];var doc=this.win.document;var photoByline=doc.getElementById(VIEWER_ID_BYLINE);if(photo.byline!=undefined&&photo.byline.length>0){photoByline.firstChild.nodeValue=photo.byline;}else{photoByline.firstChild.nodeValue="";}}
function setCloseCallback(callback){this.closeCallback=callback;}
function setShowCallback(callback){this.showCallback=callback;}
function setEndCallback(callback){this.endCallback=callback;}
function emailPhoto(){var photo=this.photos[this.index];var doc=this.win.document;var title=(photo.title!=undefined?photo.title:getMessage("photoviewer.email.subject.photo"));var emailAddress=this.emailAddress!==undefined?this.emailAddress:"";var mailtoLink="mailto:"+emailAddress+"?subject="+title+"&body="+
getPhotoURL(photo.src);doc.location.href=mailtoLink;}
function getPhotoURL(url){var loc=document.location;if(/\w+:\/\/.+/.test(url)){return url;}else if(url.indexOf("/")===0){return loc.protocol+"//"+loc.host+url;}else{var path=loc.pathname;var pos=path.lastIndexOf("/");if(pos!=-1){path=path.substring(0,pos);}
return loc.protocol+"//"+loc.host+path+"/"+url;}}
function linkPhoto(){var photo=this.photos[this.index];window.open(photo.link?photo.link:photo.src);}
function favoritePhoto(){var photo=this.photos[this.index];var doc=this.win.document;var restURL=REST_URL+"markfeatured?id"+photo.id;try{var res=getResponse(restURL,false,true);}catch(e){return;}}
function hideOverlappingElements(node){if(node==undefined){node=this.win.document.body;this.hideOverlappingElements(node);return;}
if(node.style!=undefined&&node.style.visibility!="hidden"){var nodeName=node.nodeName.toLowerCase();if((node.className!=undefined&&node.className.indexOf("SlideshowDoHide")!=-1)||((IE||FIREFOX)&&(nodeName=="select"||nodeName=="object"||nodeName=="embed"))){node.style.visibility="hidden";if(this.hiddenElements==undefined)
this.hiddenElements=[];this.hiddenElements.push(node);}}
if(node.childNodes!=undefined){var i;for(i=0;i<node.childNodes.length;i++){this.hideOverlappingElements(node.childNodes[i]);}}}
function showOverlappingElements(){var i;if(this.hiddenElements!=undefined){for(i=0;i<this.hiddenElements.length;i++){this.hiddenElements[i].style.visibility="visible";}
this.hiddenElements=[];}}
function viewerHandleKey(event){if(typeof getViewer=='undefined'||!getViewer)
return true;var viewer=getViewer();if(viewer==undefined||!viewer.shown)
return true;event=getEvent(event);if(event.ctrlKey||event.altKey)
return true;var keyCode=event.keyCode;switch(keyCode){case 37:case 38:viewer.prev();break;case 39:case 40:viewer.next();break;case 33:viewer.prev(10);break;case 34:viewer.next(10);break;case 36:viewer.first();break;case 35:viewer.last();break;case 32:case 13:viewer.slideShow(true);break;case 27:viewer.close();break;default:return true;}
preventDefault(event);return false;}
function flickrHack(viewer,index){if(viewer.photos[index]!=undefined){var preloadPhoto=viewer.photos[index].preloadImage;if(preloadPhoto!=undefined&&preloadPhoto.width==500&&preloadPhoto.height==375){var flickrRE=/.+static\.flickr\.com.+_b\.jpg/;if(flickrRE.test(preloadPhoto.src)){viewer.photos[index].src=viewer.photos[index].src.replace(/_b\.jpg/,"_o.jpg");return true;}}}
return false;}
function findPhotosTT(viewer,node){var i;if(node.nodeName.toLowerCase()=="a"){var onclick=node.getAttribute("onclick");if(onclick==undefined){onclick=node.onclick;}
if(onclick!=undefined&&new String(onclick).indexOf("popupImg")!=-1){var popupRE=/.*popupImg\((.+?),(.+?),(.+?)\).*/;if(popupRE.test(onclick)){var url,w,h;if(node.photoUrl!=undefined){url=node.photoUrl;w=node.photoW;h=node.photoH;}else{url=RegExp.$1;if(url.charAt(0)=="'"&&url.charAt(url.length-1)=="'")
url=url.substring(1,url.length-1);w=parseInt(RegExp.$2);h=parseInt(RegExp.$3);}
var photo=new PhotoImg(undefined,url,w,h);var found=false;for(i=0;i<viewer.photos.length;i++){if(viewer.photos[i].src==photo.src){found=true;break;}}
if(!found)
viewer.add(photo);}}}
if(node.childNodes!=undefined){for(i=0;i<node.childNodes.length;i++){findPhotosTT(viewer,node.childNodes[i]);}}}
var defaultViewer=undefined;function popupImg(url,w,h,backColor,showToolbar){var i;if(defaultViewer==undefined)
defaultViewer=new PhotoViewer();else{defaultViewer.photos=[];defaultViewer.index=0;}
if(backColor!=undefined)
defaultViewer.setBackground(backColor,backColor,false);if(showToolbar==undefined||showToolbar){findPhotosTT(defaultViewer,window.document.body);for(i=0;i<defaultViewer.photos.length;i++){if(defaultViewer.photos[i].src==url){defaultViewer.show(i);}}}
if(defaultViewer.photos===undefined||defaultViewer.photos.length===0){defaultViewer.setShowToolbar(false);defaultViewer.add(new PhotoImg(undefined,url,w,h));defaultViewer.show();}
return false;}
function onClickEvent()
{var v=getViewer();if(v.contextMenu!=undefined&&v.contextMenu.visible){v.contextMenu.hide();return;}
if(v.toolbarAnimator!=undefined)
v.toolbarAnimator.reset();if(v.customOnClickEvent!=undefined)
v.customOnClickEvent();else
closeViewer();}
function onContextMenuEvent(e)
{var v=getViewer();var event=getEvent(e);if(v.contextMenu==undefined&&v.customOnRightclickEvent==undefined){return true;}
event.cancelBubble=true;if(v.customOnRightclickEvent!=undefined)
v.customOnRightclickEvent(e);if(v.contextMenu!=undefined&&(!v.slideShowRunning||v.slideShowPaused))
v.contextMenu.show(getMousePosition(e));return false;}
function setupFragmentIdentifierModePhotoViewer(iframeLocation,iframename,viewerJSONArray)
{var viewer=new PhotoViewer();viewer.origRootLocation=document.location.href;viewer.origIFrameLocation=iframeLocation;viewer.iframename=iframename;viewer.setCloseCallback(viewer.setStopFragmentIdentifier);for(var i=0;i<viewerJSONArray.length;i++){viewer.add(viewerJSONArray[i].url,viewerJSONArray[i].title,viewerJSONArray[i].date,viewerJSONArray[i].byline);}
window.frames[viewer.iframename].location=viewer.origIFrameLocation+"#"+viewer.origRootLocation;viewer.checkStartFragmentIdentifier();}
function checkStartFragmentIdentifier(){var href=document.location.href;if(href.indexOf("#startphoto=")==-1){window.setTimeout(checkStartFragmentIdentifier,500);}else{var startPhoto=parseInt(href.substring(href.lastIndexOf("=")+1));var viewer=getViewer();if(viewer.origRootLocation.indexOf("#")==-1)
viewer.origRootLocation+="#";if(FIREFOX){window.history.back();}else{document.location.href=viewer.origRootLocation;}
viewer.show(startPhoto);}}
function setStopFragmentIdentifier(index){window.frames[getViewer().iframename].location=this.origIFrameLocation+"#stopphoto="+index;checkStartFragmentIdentifier();}
function setStartFragmentIdentifier(index){var rootWin=getRootWindow();if(this.origIFrameLocation==undefined)
this.origIFrameLocation=rootWin.location.href.substring(0,rootWin.location.href.indexOf("#"));if(this.origRootLocation==undefined)
this.origRootLocation=rootWin.location.href.substring(rootWin.location.href.indexOf("#")+1);this.checkStopFragmentIdentifier();var frIdentifier="#startphoto="+index;rootWin.parent.location=this.origRootLocation+frIdentifier;}
function checkStopFragmentIdentifier(){var href=getRootWindow().location.href;if(href.indexOf("#stopphoto")==-1){window.setTimeout(checkStopFragmentIdentifier,500);}else{var viewer=getViewer();var index=href.substring(href.lastIndexOf("=")+1);if(viewer.origIFrameLocation.indexOf("#")==-1)
viewer.origIFrameLocation+="#";if(FIREFOX){window.history.back();}else{getRootWindow().location.href=viewer.origIFrameLocation;}
viewerCloseCallback(index);}}
function ToolbarAnimator(viewer){this.viewer=viewer;}
ToolbarAnimator.prototype.initialize=function(){var _this=this;var backDiv=findDOMElement(VIEWER_ID_BACK);var frontDiv=findDOMElement(VIEWER_ID_PHOTO);var toolbar=findDOMElement(VIEWER_ID_TOOLBAR);if(backDiv!=undefined&&frontDiv!=undefined&&toolbar!=undefined){var func=function(){_this.mouseAction();};backDiv.onmousemove=func;frontDiv.onmousemove=func;toolbar.onmousemove=func;toolbar.onclick=func;this.initialized=true;}};ToolbarAnimator.prototype.reset=function(){this.stop();var backDiv=findDOMElement(VIEWER_ID_BACK);var frontDiv=findDOMElement(VIEWER_ID_PHOTO);var toolbar=findDOMElement(VIEWER_ID_TOOLBAR);if(backDiv!=undefined&&frontDiv!=undefined&&toolbar!=undefined){backDiv.onmousemove=null;frontDiv.onmousemove=null;toolbar.onmousemove=null;toolbar.onclick=null;}
this.initialized=false;};ToolbarAnimator.prototype.stop=function(){var _this=this;if(this.hiderID!=undefined){window.clearTimeout(this.hiderID);this.hiderID=undefined;}
if(this.hidden){this.showToolbar();}};ToolbarAnimator.prototype.mouseAction=function(){this.stop();};ToolbarAnimator.prototype.slideshowAction=function(){var _this=this;if(this.viewer.slideShowRunning&&!this.viewer.slideShowPaused&&this.hiderID==undefined){if(!this.initialized){this.initialize();}
this.hiderID=window.setTimeout(function(){_this.hideToolbar();},5000);}else if(this.viewer.slideShowPaused){this.reset();}};ToolbarAnimator.prototype.hideToolbar=function(){var _this=this;var toolbar=findDOMElement(VIEWER_ID_TOOLBAR);if(toolbar==undefined){return;}
var opacity=toolbar.style.KhtmlOpacity;if(opacity==undefined){opacity=toolbar.style.opacity;}
if(opacity===0){toolbar.style.display="none";return;}
opacity=opacity-0.05;setOpacity(toolbar,opacity>0?opacity:0);this.hidden=true;this.hiderID=window.setTimeout(function(){_this.hideToolbar();},100);};ToolbarAnimator.prototype.showToolbar=function(){var toolbar=findDOMElement(VIEWER_ID_TOOLBAR);if(toolbar!=undefined){toolbar.style.display="block";setOpacity(toolbar,TOOLBAR_OPACITY);}
this.hidden=false;};function addContextMenu(contextMenu){if(isHosted()||getViewer().contextMenu!=undefined){return;}
this.contextMenu=contextMenu;this.contextMenu.initialize();}
function PhotoViewerCtxMenuItem(text,callback){this.text=text;this.callback=callback;}
function PhotoViewerCtxMenu(cssClass){this.cssClass=cssClass;this.items=[];this.ctxSubMenus=[];}
PhotoViewerCtxMenu.prototype.mouseover=function(e){var viewer=getViewer();var ctxMenu=viewer.contextMenu;if(!ctxMenu.visible){return;}
for(var i=0;i<ctxMenu.ctxSubMenus.length;i++){ctxMenu.ctxSubMenus[i].style.visibility="hidden";}
var subMenuId=this.id+"_sub";var subMenu=document.getElementById(subMenuId);var menuDiv=this.parentNode.parentNode;var mouseLoc=getMousePosition(e);var itemLoc=getDOMLocation(this);var menuLoc=getDOMLocation(menuDiv);if(subMenu&&menuDiv){subMenu.style.left=(menuLoc.x+menuDiv.clientWidth)+"px";subMenu.style.top=itemLoc.y+"px";subMenu.style.visibility="visible";}};PhotoViewerCtxMenu.prototype.mouseclick=function(e){var viewer=getViewer();var menu=viewer.contextMenu;var menuItem=undefined;for(var i=0;i<menu.items.length;i++){if(menu.items[i].DOMElement==this){menuItem=menu.items[i];break;}
var itemFound=false;if(menu.items[i].subitems==undefined){continue;}
for(var j=0;j<menu.items[i].subitems.length;j++){if(menu.items[i].subitems[j].DOMElement.id===this.id){menuItem=menu.items[i].subitems[j];itemFound=true;break;}}
if(itemFound){break;}}
if(menuItem!=undefined&&menuItem.callback!=undefined){viewer.contextMenu.hide();menuItem.callback(viewer.photos[viewer.index].src,e);}};PhotoViewerCtxMenu.prototype.add=function(item,subitems){item.subitems=subitems;this.items.push(item);};PhotoViewerCtxMenu.prototype.initialize=function(){var viewer=getViewer();var doc=viewer.win.document;this.createMenu(doc,viewer);this.initialized=true;};PhotoViewerCtxMenu.prototype.createMenu=function(doc,viewer){var ctxMenuDiv=doc.createElement("div");ctxMenuDiv.id=VIEWER_ID_CTXMENU;ctxMenuDiv.style.visibility="hidden";ctxMenuDiv.style.position="absolute";ctxMenuDiv.style.zIndex=999999;var ctxMenu=doc.createElement("ul");for(var i=0;i<this.items.length;i++){var ctxMenuItem=doc.createElement("li");ctxMenuItem.appendChild(doc.createTextNode(this.items[i].text));ctxMenuItem.onclick=this.mouseclick;ctxMenuItem.id=VIEWER_ID_CTXMENU+"_"+i;ctxMenuItem.onmouseover=this.mouseover;this.items[i].DOMElement=ctxMenuItem;ctxMenu.appendChild(ctxMenuItem);if(this.items[i].subitems!=undefined){ctxMenuItem.className="ctxmenu_expanded";var submenuid=ctxMenuItem.id+"_sub";this.createSubMenu(doc,viewer,this.items[i].subitems,submenuid);}}
ctxMenuDiv.appendChild(ctxMenu);ctxMenuDiv.className=this.cssClass;doc.body.appendChild(ctxMenuDiv);this.ctxMenuDOM=ctxMenuDiv;};PhotoViewerCtxMenu.prototype.createSubMenu=function(doc,viewer,subitems,id){var ctxSubMenuDiv=doc.createElement("div");ctxSubMenuDiv.id=id;ctxSubMenuDiv.style.visibility="hidden";ctxSubMenuDiv.style.position="absolute";ctxSubMenuDiv.style.zIndex=999999;var ctxSubMenu=doc.createElement("ul");for(var i=0;i<subitems.length;i++){var ctxSubMenuItem=doc.createElement("li");ctxSubMenuItem.id=id+"_"+i;ctxSubMenuItem.appendChild(doc.createTextNode(subitems[i].text));ctxSubMenuItem.onclick=this.mouseclick;subitems[i].DOMElement=ctxSubMenuItem;ctxSubMenu.appendChild(ctxSubMenuItem);}
ctxSubMenuDiv.appendChild(ctxSubMenu);ctxSubMenuDiv.className=this.cssClass;doc.body.appendChild(ctxSubMenuDiv);this.ctxSubMenus.push(ctxSubMenuDiv);};PhotoViewerCtxMenu.prototype.show=function(loc){if(!this.initialized){this.initialize();}
for(var i=0;i<this.ctxSubMenus.length;i++){this.ctxSubMenus[i].style.visibility="hidden";}
this.ctxMenuDOM.style.left=loc.x+"px";this.ctxMenuDOM.style.top=loc.y+"px";this.ctxMenuDOM.style.visibility="visible";this.visible=true;};PhotoViewerCtxMenu.prototype.hide=function(){this.ctxMenuDOM.style.visibility="hidden";for(var i=0;i<this.ctxSubMenus.length;i++){this.ctxSubMenus[i].style.visibility="hidden";}
this.visible=false;};

var viewer = new PhotoViewer();
viewer.setFontSize(11);
viewer.disableEmailLink();
viewer.enableLoop();خوب حالا باید فایل خود را اپلود کنید که من این فایل اماده را اپلود کردم در ادرس:

http://d4f.ir/tizweb/gal.js

مرحله 2 : ساخت کد وابسته به فایل js شما:

باز این کد دلبخواه است ولی باز نمونه اماده ان مثل این است:


<script type="text/javascript" src="http://d4f.ir/tizweb/gal.js"></script>
<script type="text/javascript">
viewer.add('ادرس تصویر شما',' تصویر شماره یك');
viewer.add('ادرس تصویر شما',' تصویر شماره دو');
viewer.add('ادرس تصویر شما',' تصویر شماره سه');
viewer.add('ادرس تصویر شما',' تصویر شماره چهار');
</script>
<center>[url="javascript:void(viewer.show(0))"][img=http://www.up.iranblog.com/images/csm2c2cylwnc6zhd1xt1.png][/url]</center>

<p align="center">
<font face="Tahoma" style="font-size: 7pt">

شما با اضافه کردن عبارت

viewer.add('ادرس تصویر شما',' توضیح تصویر');

به اخر این کد:

viewer.add('ادرس تصویر شما',' تصویر شماره چهار');

میتوانید به تعداد دلخواه خود تصویر اضافه کنید.

ضمنا با تغییر این عکس

csm2c2cylwnc6zhd1xt1.png

در لینک

http://www.up.iranblog.com/images/csm2c ... hd1xt1.png

میتوانید عکس مورد نظر خود برای گالری تصاویر را اپلود کنید و لینکش را جایگزین کنید

استفاده از این اموزش با ذکر منبع مجاز است.

نویسنده: خشایار پوردیلمی

منبع: http://d4f.ir

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • پاسخ 2
 • ایجاد شد
 • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

دستت طلا مرسی :x

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 2 ماه بعد...
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در تاپیک ها، اگر سوال يا نظر خاصي نداريد لطفا فقط از دکمه می پسندم و ... استفاده کنيد. نظراتي مانند مرسی، خوب بود، ممنون و ... شامل اسپم هستند و باعث کاهش کيفيت پست ها مي شوند.

بالا آوردن تاپیک ها و پست ها قبل از 48 ساعت ممنوع است و موجب حذف آنها خواهد شد.

این موضوع کاملا قدیمی است. لطفا به جای بروز کردن این موضوع در نظر شروع یک موضوع جدید باشید مگر این که لازم به بروز رسانی این موضوع باشید.

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

 اشتراک گذاری

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

اطلاعیه ها

 • >> تولد پسرم ---- کوپن amirali << >> تخفیف 60.000 هزار تومانی هر کاربر می تواند 2 بار استفاده کند <<