رفتن به مطلب

کاربران گرامی تاپیک تخفیف ویژه طراحان سایت  رو مطالعه کنید و حتما از این فرصت بی نظیر و عالی نهایت استفاده را بکنید.

کاربران گرامی تاپیک دعوت به همکاری و کسب درآمد با سایت  رو مطالعه کنید و در صورت علاقه می توانید برای خودتون درآمد کسب کنید و پول در بیارید.

×
×
  • اضافه کردن...

دانلود Programming Books Pack - مجموعه کتاب های برنامه نویسی

امتیاز دادن به این موضوع:


ircfc
 اشتراک گذاری

براي جلوگیری از تکراری شدن تاپیک ها قبل از ارسال از قسمت جستجوی سایت استفاده کنید. تاپیک های تکراری حذف خواهند شد.

تاپیک ها باید در انجمن های مناسب زده شوند. قبل از ارسال تاپیک عنوان انجمن را بخوانید.

ارسال های توصیه شده

1329600578_programming-books-pack.jpg

برنامه‌نویسی کامپیوتر (programming یا coding) فرآیند نوشتن، اشکال زدایی(debug) و نگهداری کد منبع (source code) برنامه کامپیوتر می‌باشد. این کد منبع با یک زبان برنامه نویسی نوشته شده است. این کد منبع ممکن است تغییر داده شده یک کد قبلی و یا یک کد کاملا جدید باشد. هدف برنامه نویسی ساختن یک برنامه می‌باشد که یک رفتار خواسته شده را به نمایش بگذارد. در این مجموعه حدود 509 کتاب کمک آموزشی برنامه نویسی گردآوری شده است.

509 Programming Books Pack:

Absolute BSD The Ultimate Guide to FreeBSD

Absolute OpenBSD UNIX For The Practical Paranoid

Addison-Wesley Professional The dot NET Developers Guide to Windows Security Sep 2004

Addison Wesley A Programmers Guide To Java Certification 2nd Edition

Addison Wesley Advanced CORBA Programming with C++

Addison Wesley Advanced Linux Networking

Addison Wesley Algorithms In Java 3rd Ed Part5 Graph Algorithms

Addison Wesley Applying Enterprise JavaBeans 2nd Edition

Addison Wesley C++ Network Programming,Volume 1

Addison Wesley C++ Network Programming,Volume 2

Addison Wesley C++ Primer, Third Edition

Addison Wesley C++ Standard Library,The A Tutorial and Reference

Addison Wesley C++ Templates-The Complete Guide

Addison Wesley C Sharp Developer's Guide to ASP NET XML and ADO NET

Addison Wesley Designing Components with the C++ STL

Addison Wesley Developing Enterprise Java Applications with J2EE and UML

Addison Wesley Dot NET For Java Developers Migrating To C Sharp

Addison Wesley Dot NET For Java Developers Migrating To C Sharp

Addison Wesley Effcient C++ Programming Techniques

Addison Wesley Effective XML 50 Specific Ways To Improve Your XML

Addison Wesley Efficient C++ Performance Programming Techniques

Addison Wesley Enterprise Java 2 Security Building Secure and Robust J2EE Applications

Addison Wesley Enterprise Java Programming With IBM WebSphere Second Edition

Addison Wesley Essential C++

Addison Wesley Essential XML Quick Reference

Addison Wesley Exceptional C++ - 47 Engineering Puzzles, Programming Problems, and Solutions

Addison Wesley FlashAndXMLADevelopersGuide

Addison Wesley From Java To C Sharp A Developers Guide

Addison Wesley Guerrilla Oracle

Addison Wesley Inside Java 2 Platform Security 2nd Edition

Addison Wesley Inside Windows Server 2003

Addison Wesley Inside the C++ Object Model

Addison Wesley JSP and XML_Integrating XML and Web Services in JSP

Addison Wesley Java Data Objects

Addison Wesley Java Design Patterns A tutorial

Addison Wesley Java Development On PDAs

Addison Wesley Java Look And Feel Design Guidelines - Advanced Topics

Addison Wesley Java Native Interface

Addison Wesley Java Performance And Scalability Volume1 Server-Side Programming Techniques

Addison Wesley Java Tutorial Third Edition A Short Course On The Basics

Addison Wesley Java and JMX-Building Manageable Systems

Addison Wesley Java2 Platform Enterprise Edition Platform And Component Specifications

Addison Wesley JavaServer Pages 2nd Edition

Addison Wesley MIDP Style Guide For The Java 2 Platform Micro Edition

Addison Wesley Managing Linux Systems With Webmin System Administration And Module Development

Addison Wesley Managing Windows with VBScript and WMI

Addison Wesley Microsoft SQL Server 2000-A Guide to Enhancements and New Features

Addison Wesley Modern C++ Design Generic Programming and Design Patterns Applied

Addison Wesley More Exceptional C++

Addison Wesley More Exceptional C++

Addison Wesley Moving To Linux Kiss The Blue Screen Of Death Goodbye

Addison Wesley Multitool Linux - Practical Uses for Open Source Software

Addison Wesley Performance Analysis for Java__ Web Sites

Addison Wesley Perl Debugged

Addison Wesley Perl To Python Migration

Addison Wesley Professional Effective Enterprise Java Aug 2004

Addison Wesley Programming Wireless Devices With The Java 2 Platform Micro Edition 2nd Edition

Addison Wesley Programming for the Java Virtual Machine

Addison Wesley Python Programming with the Java Class Libraries

Addison Wesley SQL Performance Tuning

Addison Wesley Secure XML - The New Syntax for Signatures and Encryption

Addison Wesley Servlets and JavaServer Pages The J2EE Technology Web Tier

Addison Wesley Sun Java Look and Feel Design Guidelines 2e

Addison Wesley Sun Java Look and Feel Design Guidelines Advanced Topics

Addison Wesley TCPIP Illustrated Volume 1

Addison Wesley Text Processing In Python

Addison Wesley The Art Of Unix Programming

Addison Wesley The C++ Standard Library-A Tutorial and Reference

Addison Wesley The Essence of Object Oriented Programming with Java and UML

Addison Wesley The Gurus Guide To SQL Server Architecture And Internals

Addison Wesley The Ultimate Windows Server 2003 System Administrator's Guide

Addison Wesley The XML Schema Complete Reference

Addison Wesley UNIX Network Programming Volume 1 3rd Ed The Sockets Networking API

Addison Wesley Using XML With Legacy Business Applications

Addison Wesley Windows Forms Programming In C Sharp

Addison Wesley Windows Forms Programming In Visual Basic Dot NET

Addison Wesley XForms XML Powered Web Forms

Addison Wesley XML - A Manager's Guide, Second Edition

Addison Wesley XML Schema Complete Reference

Addison Wesley XML Topic Maps Ebook-fly

Addison Wesley XML Topic Maps, Creating and Using Topic Maps for the Web

Addison Wesley XML Topic Maps

Addison Wesley XML and Java Developing Web Applications

Addison Wesley XML and Java-Developing Web Applications 2nd Edition

Addison Wesley XML and SQL Developing Web Applications

Addison Wesley XPath, XLink, XPointer, and XML-A Practical Guide to Web Hyperlinking and Transclusion

Addison Wesley XQuery From The Experts A Guide To The W3C XML Query Language

AddisonWesley-TCP IP Illustrated, Volume 2 The Implementation-fly

Apress Automating UNIX and Linux Administration

Apress Bluetooth For Java

Apress Data Entry and Validation with CSharp and VB Dot NET Windows Forms

Apress Enterprise JavaBeans 2 1

Apress Hardening Windows

Apress Java Regular Expressions Taming the java Dot util Dot regex Engine

Apress Professional PHP4 PROPER

Apress Professional PHP4

Apress SQL Server 2000 Stored Procedures Handbook

Apress SQL Server Security Distilled Second Edition

Apress The Definitive Guide to MySQL Second Edition

Apress The Definitive Guide to Windows Installer

Apress The Programmers Guide to SQL

Apress The Qmail Handbook

Apress Using and Understanding Java Data Objects

Apress Wireless Java Developing with J2ME Second Edition

Artech House A Professionals Guide To Data Communication In A TCPIP World

Auerbach Publications Oracle 11i E-Business Suite From The Front Lines

C++ Primer 3rd Edition CN

C++ Primer Plus Fourth Edition

CMP Books Windows Media 9 Series By Example

CRC Press Oracle 11i E-Business Suite From the Front Lines

Charles River Media Moving from Windows to Linux

Charles River Media Object-Oriented Programming-From Problem Solving to Java

Developing XML Web Services and Server Components with VB NET & VCCharp NET

Digital Press Leveraging WMI Scripting Using Windows Management Instrumentation To Solve Windows Management Problems

Digital Press Oracle Real Application Clusters

Digital Press Oracle9iR2 Data Warehousing

Digital Press UNIX For OpenVMS Users 3rd Edition

Digital Press Windows Server 2003 Security Infrastructures

For Dummies Cleaning Windows XP For Dummies Sep 2004

For Dummies PHP 5 for Dummies Apr 2004

For Dummies Red Hat Fedora Linux 2 All-in-One Desk Reference For Dummies Jul 2004

For Dummies Windows XP All-in-One Desk Reference For Dummies Oct 2004

For Dummies Windows XP for Dummies Quick Reference 2ed Oct 2004

FreeBSD Unleashed

Hentzenwerke Corporation Linux Transfer for Windows Network Admins

Hentzenwerke Publishing Linux Transfer for Windows Power Users Getting Started with Linux for the Desktop

Hungry Minds-Debian GNU-Linux Bible

IBM Oracle to DB2 Udb Conversion Guide Dec 2003

Implementing and Administering Security in a Windows 2000 Network

Java Frameworks And Components Accelerate Your Web Application Development

Java Servlet Programming

Java Servlet Programming

John Wiley And Son More Java Pitfalls

John Wiley And Sons Assembly Language Step-by-Step Programming with DOS and Linux Second Edition iNT

John Wiley And Sons Implementing SSH Strategies For Optimizing The Secure Shell

John Wiley And Sons Implementing SSH Strategies For Optimizing The Secure Shell

John Wiley And Sons More Java Pitfalls

John Wiley And Sons MySQL And Java Developer Guide

John Wiley And Sons MySQL Enterprise Solutions

John Wiley And Sons MySQL PHP Database Applications 2nd Edition

John Wiley And Sons SQL Bible

John Wiley And Sons Windows Server 2003 For Dummies

John Wiley Sons Beginning Linux Programming,Third Edition

John Wiley Sons Unix For Dummies

John Wiley and Sons Hacking Windows XP Jul 2004

John Wiley and Sons Java 2 Enterprise Edition 1 4 J2EE 1 4 Bible

John Wiley and Sons javascript Bible 5th Edition

John Wiley and Sons javascript in 10 Steps or Less

John Wiley and Sons Linux Timesaving Techniques For Dummies Jul 2004

John Wiley and Sons MySQL and Java Developers Guide

John Wiley and Sons Oracle XSQL

John Wiley and Sons PHP and MySQL for Dummies Second Edition Mar 2004

John Wiley and Sons PHP5 and MySQL Bible Apr 2004

John Wiley and Sons Programming Java 2 Micro Edition for Symbian OS Jul 2004

John Wiley and Sons Red Hat Linux Bible Fedora and Enterprise Edition

John Wiley and Sons Red Hat Linux Fedora for Dummies

John Wiley and Sons The Semantic Web A Guide to the Future of XML Web Services and Knowledge Management

John Wiley and Sons Unix for Mac Your visual blueprint to maximizing the foundation of Mac OS X

John Wiley and Sons XML 1 1 Bible

John Wiley and Sons XML Programming Bible May 2004

John Wiley and Sons XML in 60 Minutes a Day

MC Press Building Applications With WebSphere Studio And JavaBeans A Guided Tour

MC Press Qshell for iSeries

MS Press-Inside SQL Server 2000

MS Press Insider Power Techniques For Microsoft Windows XP

MS Press Microsoft Windows Server 2003 Administrators Pocket Consultant

MS Press Microsoft Windows Server 2003 TCP IP Protocols And Services Technical Reference

Manning-Java 2 Micro Edition

Manning Publications Company Programming Mac OS X A Guide for Unix Developers

McGraw-Hill Osborne Oracle Database 10g SQL

McGraw Hill Citrix MetaFrame Access Suite For Windows Server 2003 The Official Guide

McGraw Hill Crystal Reports 9 On Oracle

McGraw Hill HackNotes Linux and Unix Security Portable Reference

McGraw Hill HackNotes Windows Security Portable Reference

McGraw Hill Oracle Application Server 10g Administration Handbook Mar 2004

McGraw Hill Oracle Database 10g High Availability with RAC Flashback and Data Guard Apr 2004

McGraw Hill Osborne Hardening Windows Systems

McGraw Hill Osborne javascript 2 0 The Complete Reference Second Edition

McGraw Hill Osborne Media javascript The Complete Reference Second Edition Jul 2004

McGraw Hill Osborne Media MCSE Windows Server 2003 Planning a Network Infrastructure Certification Passport Exam 70 293

McGraw Hill Osborne Media Red Hat Linux Pocket Administrator

McGraw Hill Osborne Media Windows Server 2003 The Complete Reference

McGraw Hill Osborne Microsoft SQL Server 2000 Reporting Services

McGraw Hill Osborne MySQL Essential Skills

McGraw Hill Osborne Oracle Database 10g XML and SQL Design Build & Manage XML Applications in Java C C Plus Plus and PL SQL

McGraw Hill Osborne Oracle Wait Interface A Practical Guide to Performance Diagnostics and Tuning

McGraw Hill Osborne Portable DBA SQL Server

McGraw Hill Osborne Windows XP and Office 2003 Keyboard Shortcuts

McGraw Hill RHCE Red Hat Certified Engineer Linux Study Guide Exam RH302 4ED Mar 2004

McGraw Hill Red Hat Linux Administration A Beginners Guide

McGraw Hill Red Hat The Complete Reference Enterprise Linux and Fedora Edition

McGraw Hill SQL Server 2000 For Experienced DBAs

McGraw Hill SQL Server 2000 Stored Procedure and XML Programming Second Edition

McGraw Hill Sun Certified Enterprise Architect For J2EE Study Guide Exam 310-051

McGraw Hill Windows 2000 and Windows Server 2003 Clustering and Load Balancing

Microsoft Press Deploying Secure 802 11 Wireless Networks with Microsoft Windows

Microsoft Press The Application Programming Interface for the Next Generation of Microsoft Windows Code Name Longhorn

Microsoft Press Microsoft SQL Server 2000 DTS Step by Step

Microsoft Press Microsoft SQL Server 2000 High Availability

Microsoft Press Microsoft Windows Command-Line Administrators Pocket Consultant Apr 2004

Microsoft Press Microsoft Windows Server 2003 Terminal Services

Microsoft Press Microsoft Windows XP Do Amazing Things

Microsoft Press Programming Microsoft Dot NET XML Web Services

MySQL PHP Database Applications

MySQL Press MySQL Administrators Guide Jun 2004

New Riders Developing Games In Java

New Riders Real World XML

No Starch Press Absolute OpenBSD UNIX For The Practical Paranoid

No Starch Press How Linux Works What Every Super User Should Know

No Starch Press Wicked Cool Shell Scripts-101 Scripts for Linux Mac OS X and Unix Systems

Novell Press Novell Certified Linux Engineer Novell CLE Study Guide Oct 2004

O'Reilly-MySQL Cookbook

O'Reilly-XSLT-Mastering XML Transformations

O'Reilly Building Secure Servers with Linux

O'Reilly PC Hardware in a Nutshell, 2nd Edition

OReilly ASP dotNET in Nutshell

OReilly BSD Hacks May 2004

OReilly Beginning Perl For Bioinformatics

OReilly Better Faster Lighter Java Jun 2004

OReilly Building Java Enterprise Applications Volume I - Archi

OReilly Creating Effective JavaHelp(RoR)

OReilly DNS on Windows 2000 2nd edition

OReilly Database Porgramming With Jdbc And Java 2nd Edition

OReilly Delphi In A Nutshell 1st Ed

OReilly Developing Java Beans

OReilly Dhcp For Windows 2000

OReilly Director In A Nutshell

OReilly Eclipse A Java Developers Guide

OReilly Enterprise Javabeans 3rd Edition

OReilly Exploring the JDS Linux Desktop Sep 2004

OReilly Hardcore Java

OReilly High Performance Linux Clusters With Oscar Rocks openmosix And Mpi Nov 2004

OReilly High Performance MySQL

OReilly J2ME in a Nutshell

OReilly Java & XSLT

OReilly Java 2d Graphics

OReilly Java 3d Programming

OReilly Java And Soap

OReilly Java Cook Book

OReilly Java Cookbook 2nd Edition Jun 30 2004

OReilly Java Cryptography

OReilly Java Management Extension

OReilly Java Message Service

OReilly Java NIO

OReilly Java Network Programming, 2nd Edition

OReilly Java Network Programming Third Edition Oct 2004

OReilly Java Programming With Oracle Jdbc

OReilly Java Programming onlinux

OReilly Java Rmi

OReilly Java Security 2nd Edition

OReilly Java Servlet Programming

OReilly Java Threads 3rd Edition Sep 2004

OReilly Java Web Services

OReilly Java performance tuning

OReilly Java server Pages

OReilly JavaServer Pages 2nd Edition

OReilly JavaServer Pages Pocket Reference

OReilly LINUX admin

OReilly Learning PHP 5 Jul 2004 FIXED

OReilly Learning Perl, Third Edition

OReilly Learning Python

OReilly Learning Red Hat Enterprise Linux and Fedora 4th Edition Apr 2004

OReilly Learning the Unix OS 4th Edition

OReilly Learning the bash Shell - 2nd Edition

OReilly Linux Network Admin Guide 2nd Edition

OReilly Linux Unwired

OReilly Mac OS X For UNIX Geeks

OReilly Mastering Oracle SQL 2nd Edition Jun 2004

OReilly Office 2003 XML Jun 2004

OReilly Oracle 8i Interal Service

OReilly Oracle Application Server 10g Essentials Aug 2004

OReilly Oracle PLSQL Best Practices

OReilly Oracle RMAN Pocket Reference

OReilly Oracle SQL Tuning Pocket Reference

OReilly Oracle sqlloader

OReilly PHP Cookbook

OReilly PHP Pocket Reference - 2nd Edition

OReilly Perl 6 and Parrot Essentials Second Edition Jun 2004

OReilly Perl Cookbook

OReilly Perl Template Toolkit

OReilly Practical PostgreSQL

OReilly Programming Perl

OReilly Programming Perl Dbi

OReilly Programming Python, 2nd Edition

OReilly ProgrammingPHP

OReilly Running Linux 4th Edition

OReilly SELinux NSAs Open Source Security Enhanced Linux Oct 2004

OReilly SQL In Nutshell

OReilly SQL In A Nutshell 2nd Edition Sep 2004

OReilly SSH, The Secure Shell - The Definitive Guide Ebook

OReilly Securing Windows Server 2003 Nov 2004

OReilly Understanding The Linux Kernel 1st Edition

OReilly Understanding the Linux Kernel - 2nd Edition

OReilly Unix for Oracle DBAs Pocket Reference

OReilly Unix in a Nutshell

OReilly Upgrading to PHP 5 Jul 2004

OReilly Vb & Vba Nutshell

OReilly Vb net Language In A Nutshell

OReilly Visual Basic NET Language in a Nutshell

OReilly Web Database Applications With PHP and MySQL

OReilly Web Database Applications with PHP and MySQL 2nd Edition May 2004

OReilly Web Design in a Nutshell

OReilly Windows 2000 Commands Pocket Reference

OReilly Windows Server Hacks

OReilly Windows XP Pocket Reference

OReilly Writing Apache Modules with Perl and C

OReilly XML Hacks Jul 2004

OReilly XML Publishing with AxKit Jan 2004

OReilly XML in a Nutshell Third Edition Sep 2004

OReilly linux_poster

Oreilly ADO Dot Net In A Nutshell

Oreilly ASP Dot NET In A Nutshell 2nd Edition

Oreilly AppleScript In A Nutshell

Oreilly Building Embedded Linux Systems

Oreilly C Sharp In A Nutshell 2nd Edition

Oreilly Cocoa In A Nutshell

Oreilly Cpp In A Nutshell

Oreilly DNS On Windows Server 2003

Oreilly Dot NET And XML

Oreilly Dot NET Windows Forms In A Nutshell

Oreilly Java Data Objects

Oreilly Java Database Best Practices

Oreilly Java Examples In A Nutshell 3rd Edition

Oreilly Java Extreme Programming Cookbook

Oreilly Java Performance Tuning 2nd Edition

Oreilly Java Script And DHTML Cookbook

Oreilly Java Server Pages 3rd Edition

Oreilly Java Servlet And JSP Cookbook

Oreilly javascript Pocket Reference 2nd Edition iNT

Oreilly Learning Perl Objects References And Modules

Oreilly Learning Python 2nd Edition

Oreilly Learning RedHat Linux 3rd Edition

Oreilly Learning Unix For Mac OS X Panther

Oreilly Learning XML 2nd Edition

Oreilly Linux In A Nutshell 4th Edition

Oreilly Linux Security Cookbook

Oreilly Mac OS X In A Nutshell

Oreilly Mac OS X Panther For Unix Geeks

Oreilly MacOSX For Java Geeks

Oreilly Mastering Oracle SQL

Oreilly Mastering Perl For Bioinformatics

Oreilly MySQL Pocket Reference

Oreilly Oracle Essentials Oracle Database 10g 3rd Edition

Oreilly Oracle PL SQL Language Pocket Reference 2nd Edition

Oreilly Oracle Regular Expressions Pocket Reference

Oreilly PC Hardware In A Nutshell 2nd Edition

Oreilly PC Hardware In A Nutshell 3rd Edition

Oreilly Perl 6 Essentials

Oreilly Perl Cookbook 2nd Edition

Oreilly Perl For Oracle DBAs

Oreilly Perl Template Toolkit

Oreilly Postfix The Definitive Guide

Oreilly Practical Mod Perl

Oreilly Practical Unix And Internet Security 3rd Edition

Oreilly Programming Dot NET Windows Applications

Oreilly Python In A Nutshell

Oreilly SQL Tuning

Oreilly Sequence Analysis In A Nutshell

Oreilly TCP IP Network Administration 3rd Edition

Oreilly VB Dot NET Core Classes In A Nutshell

Oreilly VB Dot NET Language In A Nutshell 2nd Edition

Oreilly VBScript In A Nutshell 2nd Edition

Oreilly Windows Server 2003 In A Nutshell

Oreilly Windows XP Hacks

Oreilly Windows XP Pro The Missing Manual

Oreilly Windows XP Unwired

Oreilly qmail

PH - Designing Enterprise Solutions with Sun Cluster 3 0 (2001) [0130084581]

Paraglyph Press Windows Admin Scripting Little Black Book 2nd Edition

Paraglyph Publishing Windows Admin Scripting Little Black Book Second Edition

Planning, Implementing, and Maintaining a Windows Server 2003 Active Directory Infrastructure

Planning and Maintaining a Windows Server 2003 Network Infrastructure

Premier Press Game Programming with Python Lua and Ruby

Premier Press javascript Professional Projects

Premier Press Learn javascript In a Weekend

Premier Press Microsoft Windows Shell Script Programming for the Absolute Beginner

Premier Press Microsoft Windows XP Fast and Easy Media Center Edition

Premier Press Microsoft Windows XP Professional Administrators Guide

Premier Press PHP Essentials 2nd Edition

Premier Press PHP Fast And Easy Web Development 2nd Edition

Premier Press PHP MySQL Programming For The Absolute Beginner

Premier Press Python Programming for the Absolute Beginner

Premier Press SQL Tips And Techniques

Prentice Advanced DBA Certification Guide And Reference For DB2 Universal Database V8 For Linux UNIX And Windows

Prentice Complete Home Wireless Networking Windows XP Edition

Prentice Core Java Data Objects

Prentice Core PHP Programming 3rd Edition

Prentice Core Servlets And Java Server Pages Volume 1 Core Technologies 2nd Edition

Prentice DB2 Universal Database V8 For Linux UNIX And Windows Database Administration Certification Guide 5th Edition

Prentice DB2 Universal Database V8 Handbook For Windows UNIX And Linux

Prentice Getting Started With Sun ONE

Prentice Hall PTR Core JavaServer Faces Jun 2004

Prentice Hall PTR Java Garage Aug 2004

Prentice Hall PTR Java Studio Creator Field Guide Jun 2004

Prentice Hall PTR Just Java 2 6th Edition Jun 2004

Prentice Hall PTR Migrating to the Solaris Operating System The Discipline of UNIX to UNIX Migrations

Prentice Hall PTR Oracle DBA Scripting Quick Reference Apr 2004

Prentice Java Oracle Database Development

Prentice javascript By Example

Prentice Linux On The Mainframe

Prentice Oracle DBA Guide To Data Warehousing And Star Schemas

Prentice Oracle DBA SQL Quick Reference

Prentice Oracle PL SQL By Example 3rd Edition-LiB

Prentice Programming Oracle Triggers And Stored Procedures 3rd Edition

Prentice Sun ONE Messaging Server Practices And Techniques For Enterprise Customers

Prentice Technical Java Developing Scientific And Engineering Applications

Prentice Unix Systems Programming Communication Concurrency And Threads

Programming with Managed Extensions for Visual C++ NET

Que Designing A Windows Server 2003 Active Directory And Network Infrastructure Exam Cram 2

Que Easy Microsoft Windows XP Home Edition 2nd Edition

Que Java 2 Developer Exam Cram 2 Exam CX-310-252A And CX-310-027

Que Java 2 Programmer Exam Cram 2 Exam CX-310-035

Que MCSA MCSE 70-299 Exam Cram 2 Implementing and Administering Security in a Windows 2003 Network May 2004

Que MCSA MCSE Managing And Maintaining A Microsoft Windows Server 2003 Environment Exam Cram 2 Exam 70-290

Que MCSE Training Guide 70-293 Planning And Maintaining Windows Server 2003 Network Infrastructure

Que MCSE Windows 2000 Network Infrastructure Exam Cram 2 Exam 70-216

Que MCSE Windows 2000 Professional Exam Cram 2 Exam 70-210

Que MCSE Windows 2000 Server Exam Cram 2 Exam 70-215

Que Managing And Maintaining A Windows Server 2003 Environment Exam Cram 2 Exam 70-292

Que Microsoft Windows Server 2003 Delta Guide

Que Planning And Maintaining A Windows Server 2003 Network Infrastructure Exam Cram 2 Exam 70-293

Que Planning Implementing And Maintaining A Microsoft Windows Server 2003 Environment Exam Cram 2

Que Show Me Microsoft Windows XP

Que Special Edition Using Enterprise JavaBeans 2 0 internal

Que Special Edition Using Java 2 Standard Edition internal

Que Windows 2000 Active Directory Services Infrastructure Exam Cram 2 Exam 70-217

Que Windows Server 2003 Active Directory Infrastructure Exam Cram 2 Exam 70-294

Que Windows Server 2003 Network Infrastructure Exam Cram 2 Exam 70-291

Rampant Tech Press Oracle Index Management Secrets Top Oracle Experts Discuss Index Management Techniques

Rampant Tech Press Using the Oracle oradebug Utility Debugging Oracle Applications

Rampant TechPress Advanced SQL Database Programmers Handbook

Rampant TechPress Documenting Oracle Databases Complete Oracle Database Schema Auditing

Rampant TechPress Documenting Oracle Databases

Rampant TechPress Oracle DBA Made Simple Oracle Database Administration Techniques

Rampant TechPress Oracle Data Warehouse Management

Rampant TechPress Oracle SQL Internals Handbook

Rampant TechPress Oracle Space Management Handbook

Rampant TechPress Tuning Third-party Vendor Oracle Systems

Rampant TechPress Tuning Third Party Vendor Oracle Systems

Rampant TechPress Using Oracle SQL Stored Outlines and Optimizer Plan Stability

SAMS Sams Teach Yourself SQL in 10 Minutes Third Edition

SANS Institute OpenSSH A Survival Guide for Secure Shell Handling Version 1 0

SANS Institute Securing Linux A Survival Guide for Linux Security Version 1 0

SAS Publishing SAS 9 1 Companion for UNIX Environments

SNA and TCP IP Integration Handbook

Sams Applied XML Solutions

Sams Java Media APIs

Sams MYSQL Certification Study Guide Apr 2004

Sams Microsoft SQL Server 2000 Unleashed 2nd Edition

Sams Microsoft Windows Server 2003 Insider Solutions

Sams MySQL 2nd Edition

Sams MySQL Tutorial

Sams PostgreSQL

Sams Teach Yourself JavaServer Pages 2 0 With Apache Tomcat In 24Hours

Sams Teach Yourself PHP In 24Hours 3rd Edition

Sams Teach Yourself PHP MySQL And Apache In 24Hours

Sams Teach Yourself PHP MySQL and Apache in 24 Hours Second Edition

Sams Teach Yourself TCP IP In 24Hours 3rd Edition

Sams Teach Yourself XML In 21 Days 3rd Edition

Sams Unix Shell Programming 3rd Edition

Sams XPath Navigating XML With XPath 1 0 And 2 0 Kick Start

SitePoint Build Your Own Database Driven Website Using PHP MySQL

SitePoint Pty Ltd Build Your Own Database Driven Website Using PHP and MySQL Second Edition

SkillSoft Java InstantCode Developing JSP and XML Integrated Solutions

SkillSoft Press Integrating PHP and XML

SkillSoft Press Java InstantCode Developing Applications Using JCA

SkillSoft Press Java InstantCode Developing Applications Using Jabber

SkillSoft Press Java InstantCode Developing Applications Using Java NIO

Springer Verlag Database Design Manual Using Mysql for Windows

Sybex Ground-Up Java

Sybex Java Foundations Aug 2004

Sybex Linux Network Servers

Sybex Linux Plus Study Guide Second Edition

Sybex Linux Power Tools

Sybex Linux System Administration

Sybex MCAD MCSD Visual Basic Dot Net XML Web Services And Server Components Study Guide

Sybex MCSA MCSE Windows Server 2003 Network Security Administration Study Guide 70-299 Jul 2004

Sybex MCSA MCSE Windows Xp Professional Fast Pass Sep 2004

Sybex MCSE Windows Server 2003 Network Security Design Study Guide 70 298 May 2004

Sybex Mastering Active Directory for Windows Server 2003

Sybex Mastering MySQL 4

Sybex Oracle Database Foundations Sep 2004

Sybex Oracle9i DBA JumpStart

Sybex Setting Up LAMP Getting Linux Apache MySQL and PHP Working Together Jul 2004

Sybex Solaris 9 Sun Certified System Administrator Study Guide

Sybex TCP IP Foundations Aug 2004

Syngress How to Cheat at Managing Windows Small Business Server 2003 Sep 2004

Syngress MCSE Planning And Maintaining A Windows Server 2003 Network Infrastructure Exam 70-293 Study Guide

Syngress Publishing MCSE Designing Security For A Windows Server 2003 Network Exam 70-298 Study Guide

The MIT Press Beowulf Cluster Computing With Linux Second Edition

TotalRecall Press ExamInsight for Windows XP Professional Certification Exam 70 270

UNIX Administration A Comprehensive Sourcebook for Effective Systems and Network Management

Wiley UNIX Filesystems Evolution Design and Implementation-NLLiB

Windows 2000 Server Administrator's Companion 2nd Edition

Windows Dot NET Server 2003 Domains And Active Directory

Wordware FileMaker Pro 6 Developers Guide To XML XSL

Wordware Java 1 4 Game Programming

Wrox-Beginning Java 2, SDK 1 4 Edition

Beginning red hat linux

[h=3]مشخصات[/h] فرمت کتاب: PDF

حجم فایل: 2324.4 مگابایت

[h=3]لینک های دانلود[/h] arrow-down.gifلینک های دانلود (مستقیم) - 2324.4 مگابایت

http://s1.farashare.com/users/101/ebook/computer/programming/programming-books-pack/Programming.Books.Pack.509_p30download.com.part01.rar

http://s1.farashare.com/users/101/ebook/computer/programming/programming-books-pack/Programming.Books.Pack.509_p30download.com.part02.rar

http://s1.farashare.com/users/101/ebook/computer/programming/programming-books-pack/Programming.Books.Pack.509_p30download.com.part03.rar

http://s1.farashare.com/users/101/ebook/computer/programming/programming-books-pack/Programming.Books.Pack.509_p30download.com.part04.rar

http://s1.farashare.com/users/101/ebook/computer/programming/programming-books-pack/Programming.Books.Pack.509_p30download.com.part05.rar

http://s1.farashare.com/users/101/ebook/computer/programming/programming-books-pack/Programming.Books.Pack.509_p30download.com.part06.rar

http://s1.farashare.com/users/101/ebook/computer/programming/programming-books-pack/Programming.Books.Pack.509_p30download.com.part07.rar

http://s1.farashare.com/users/101/ebook/computer/programming/programming-books-pack/Programming.Books.Pack.509_p30download.com.part08.rar

http://s1.farashare.com/users/101/ebook/computer/programming/programming-books-pack/Programming.Books.Pack.509_p30download.com.part09.rar

http://s1.farashare.com/users/101/ebook/computer/programming/programming-books-pack/Programming.Books.Pack.509_p30download.com.part10.rar

http://s1.farashare.com/users/101/ebook/computer/programming/programming-books-pack/Programming.Books.Pack.509_p30download.com.part11.rar

http://s1.farashare.com/users/101/ebook/computer/programming/programming-books-pack/Programming.Books.Pack.509_p30download.com.part12.rar

[h=3]رمز فایل[/h] www.p30download.com

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • پاسخ 0
  • ایجاد شد
  • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

روزهای محبوب

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

روزهای محبوب

در تاپیک ها، اگر سوال يا نظر خاصي نداريد لطفا فقط از دکمه می پسندم و ... استفاده کنيد. نظراتي مانند مرسی، خوب بود، ممنون و ... شامل اسپم هستند و باعث کاهش کيفيت پست ها مي شوند.

بالا آوردن تاپیک ها و پست ها قبل از 48 ساعت ممنوع است و موجب حذف آنها خواهد شد.

این موضوع کاملا قدیمی است. لطفا به جای بروز کردن این موضوع در نظر شروع یک موضوع جدید باشید مگر این که لازم به بروز رسانی این موضوع باشید.

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

 اشتراک گذاری

اطلاعیه ها

  • > تولد مدیر سایت - کوپن tavalood-ircfc < > تخفیف 50.000 هزار تومانی تا 31 خرداد <
  • > تولد 11 سالگی سایت - کوپن ircfc-saleh-11 < > تخفیف 50.000 هزار تومانی تا 31 خرداد <
  • > تولد پسرم - کوپن amirali < > تخفیف 60.000 هزار تومانی - استفاده 2 بار <سایت ایران سی اف سی تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

مطالب در صورت درخواست کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی حذف خواهد شد.